TOTS 21

Imatge de l’Ajuntament de Constantí. Foto: Cedida

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest diumenge 15 de març un ban municipal en el qual fa saber a la població que TOTES les dependències municipals romandran tancades al públic durant el termini de duració de l’estat d’alarma decretat pel govern d’Espanya.

L’Ajuntament fa saber que els ciutadans es poden dirigir telefònicament al consistori a través del número 977.520.521 en horari de 9.00 a 14.00 hores, i fora d’aquest horari a través del telèfon de la Policia Local 977.524.001. Tots els tràmits es poden realitzar telemàticament en la seu electrònica municipal: https://constanti.eadministracio.cat/info.0.

I que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es pot consultar en la següent adreça web: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

D’altra banda, a través d’un decret d’alcaldia, s’ha adoptat la mesura de suspendre els òrgans col·legiats. Els acords adoptats comportaran la suspensió de la celebració del ple ordinari del mes de març. Aquesta sessió se celebrarà un cop finalitzi la vigència del Reial decret 463/2020 o, en el seu cas, de les seves pròrrogues. D’altra banda, queden també suspeses les juntes de govern local ordinàries, les sessions de les comissions informatives i de la resta d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament durant la duració de l’estat d’alarma.