.

La setmana passada es va publicar al BOPT el projecte inicial de renovació de la pavimentació i els serveis del carrer Serapi. A finals de setembre, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí va aprovar inicialment aquest projecte, amb un pressupost de 200.672,63 €uros (IVA inclòs).

Dintre del projecte de renovació de places i carrers del nucli urbà, i tenint en compte l’actual estat de conservació deficient en que es troba aquest carrer, l’Ajuntament de Constantí pretén realitzar la renovació de la pavimentació del carrer, aprofitant aquesta actuació per remodelar els serveis existents i implantar-ne de nous. El carrer Serapi té una morfologia similar en tot el seu recorregut, amb una suau pendent. L’actuació que es realitzarà es dividirà en dos àmbits d’actuacions: del carrer Sant Pere al carrer Serapi (on es substituirà un col•lector); i el carrer Serapi, pròpiament

El projecte aprovat consisteix en fer una renovació dels serveis i pavimentació a un sol nivell, degut a la petita amplada del carrer. L’actuació també consistirà en fer una adaptació de les rasants per fer una plataforma única; la substitució de la xarxa de subministrament d’aigua per tub de fosa; la substitució de la xarxa de clavegueram; la instal•lació soterrada per a cable de fibra òptica; el soterrament de creuaments de telefònica, i la instal•lació d’una nova canonada d’aigua de reg. També s’instal•laran noves papereres i pilones.

Previsiblement, l’inici de les obres seria durant el segon semestre del 2019, un cop finalitzi tota la tramitació administrativa del projecte. Es preveu que el termini d’execució de l’obra sigui d’uns 3 mesos i mig.