.

Plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya de la URV. Foto: URV

Plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya de la URV. Foto: URV

Avui dimarts, 6 de setembre, comencen les Proves d’Accés a la Universitat – PAU del mes de setembre per 587 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris. Les proves seran els dies 6, 7 i 8 de setembre, i es faran en quatre tribunals a Tarragona, al Campus Catalunya. El procediment i els horaris són similars a les proves de juny passat.

Es presenten a aquestes proves els estudiants que han aprovat el Batxillerat, aquells que havent fet les PAU en anteriors ocasions no les han aprovat i aquells que havent-les aprovat aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Calendari i horaris

Dimarts els alumnes s’han de presentar a les 8,30 hores al tribunal assignat i a les 9 hores començaran les proves que es fan de matí i tarda, fins les 17.00 hores. Dimecres i dijous les proves comencen a les 8.30 hores i acaben a les 16.30 hores. Cada estudiant tindrà uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 12 horaris de proves, cada estudiant en farà un màxim de 8.

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

El procés

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari, té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant.
Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.
Accés als graus d’Educació

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2016-2017, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, hauran de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

Fase específica

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’escollida per la fase general. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.