.

Fins al 31 de desembre les persones que vulguin beneficiar-se d’aquests avantatges poden sol·licitar-ho al web www.base.cat o en qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona

El Compte de Pagament Personalitzat de BASE permet als contribuents pagar els tributs municipals a poc a poc i sense interessos. Es tracta d’una eina que facilita el fraccionament i pagament dels impostos en aquells municipis en què la recaptació està delegada a l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos. Les persones interessades a sol·licitar aquest servei de cara a l’any 2024, poden fer-ho fins al 31 de desembre a www.base.cat o presencialment a la xarxa d’oficines de BASE arreu de la demarcació.

Cada contribuent decidirà quins tributs vol agrupar i els podrà pagar fraccionadament entre els mesos de febrer i octubre sense que això suposi cap despesa addicional. A més, el Compte de Pagament Personalitzat dota els sol·licitants de més control dels seus pagaments, donat que permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l’import de cadascun dels fraccionaments.

El Compte de Pagament Personalitzat facilita el pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d’aigua.

BASE-Gestió d’Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona que s’encarrega de gestionar ingressos per delegació d’ajuntaments, ens independents i altres administracions. Actualment és responsable d’aquesta funció a la majoria de municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */