.

.

TOTS 21


El 17 de juny s'acaba el termini per presentar sol·licituds per concórrer al procés de selecció

El 17 de juny s’acaba el termini per presentar sol·licituds per concórrer al procés de selecció

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir 6 places de funcionari de carrera d’agent de la Policia Local i crear una nova borsa d’interins per cobrir places de reforç de properes temporades turístiques o altres necessitats que puguin sorgir. Les bases específiques del procés de selecció, la guia d’estudi, el model de sol·licitud i la declaració jurada es poden consultar al web oficial de la Policia Local de Cambrils (www.cambrils.org/policia) o també des d’aquest enllaç. A les bases hi ha tota la informació sobre els requisits, les fases i les proves que hauran de realitzar les persones aspirants.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 17 de juny de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o de manera telemàtica a través de la Seu electrònica. A més d’emplenar el model de sol·licitud, cal pagar la taxa d’inscripció i adjuntar la còpia autèntica del DNI, de la titulació exigida, dels permisos de conduir classe A2 i B, i del nivell C de català, així com la declaració signada de compromís de portar armes segons model inserit a la seu electrònica.

El procés de selecció tindrà tres fases: oposició, formació i pràctiques. L’oposició inclourà tres proves selectives, obligatòries i eliminatòries. Les persones que no puguin acreditar el nivell de suficiència de català (C1) o superior hauran de fer una prova de nivell. La primera prova de l’oposició consistirà en una qüestionari tipus test basat en la guia d’estudi, un test psicotècnic i un cas pràctic. La segona seran uns exercicis físics que inclouran circuit d’agilitat, pressió sobre banc, cursa de llançadora i prova de natació. Finalment, es realitzarà una prova d’adequació psicoprofessional i una entrevista personal.