.

Les empreses i persones emprenedores interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 29 d'abril a les 14 hores

Les empreses i persones emprenedores interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 29 d’abril a les 14 hores

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils ha publicat les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació dels espais de treball en règim de mòduls privatius o semi-privatius i en règim de coworking del centre d’allotjament d’empreses de la Torre del Llimó, situat al carrer Creus 37-39, de Cambrils.

Les empreses i persones emprenedores interessades en allotjar-se en un dels espais que s’ofereixen a la Torre del Llimó poden presentar les seves sol·licituds fins el 29 d’abril a les 14 hores. Els criteris de puntuació per valorar les sol·licituds i fixar l’ordre de prioritat es poden consultar a les bases reguladores.

Poden optar als espais de treball persones físiques o jurídiques amb un projecte empresarial o empresa que hagi iniciat la seva activitat econòmica com a màxim dos anys abans de la presentació de la sol·licitud o bé amb una empresa consolidada sense límit d’antiguitat. S’acceptaran totes les activitats econòmiques que es considerin adequades per les característiques de l’equipament i que no impliquin processos de fabricació o venda al detall de forma presencial.

Les cessions d’ús temporal tindran una durada de tres anys i es podran prorrogar un any més segons el grau de desenvolupament del projecte i la demanda d’espais existent en aquell moment. Les empreses o persones beneficiàries hauran de satisfer mensualment els preus públics establerts en l’ordenança fiscal.

Espais disponibles: dos despatxos i sis estacions de coworking

Els espais actualment disponibles són de dues tipologies. Per una banda dos despatxos de treball privatius o semi-privatius, que es poden cedir en règim d’ús individual o doble. En aquest cas, si hi ha més d’una sol·licitud per despatx, es donarà prioritat a les realitzades en règim d’ús doble per afavorir el major nombre de beneficiaris possible.

Per altra banda, també hi ha disponibles 6 de les 8 estacions de treball de l’espai compartit (cowork) ubicat a la segona planta, que podran ser cedides tant a persones físiques com jurídiques, entenent que no poden ser utilitzades per més d’una persona de manera simultània.

Les persones usuàries del centre d’allotjament d’empreses també podran fer servir els espais comuns de treball de l’equipament i dels recursos associats (pissarres, projectors i altres materials) amb una reserva prèvia amb un mínim de 24 hores. Cada persona usuària disposarà de 25 hores mensuals gratuïtes i per sobre d’aquest llindar s’aplicaran les taxes fixades en les ordenances vigents.

Els espais comuns són la sala d’actes de la planta baixa, amb un aforament per 35 persones, la sala de reunions (20 persones) i la sala de descans i networking de la primera planta i la sala de reunions (10 persones) de la segona planta.

Tots els espais estan equipats amb cadires giratòries i fixes, taules i armaris segons la modalitat. Els serveis bàsics inclosos són l’accés independent al viver (24 hores), internet per cable i Wi‐Fi, climatització, instal·lacions i consums elèctrics, neteja d’espais comuns i dels despatxos, alarma centralitzada, assegurança del continent, servei de fotocopiadora, fax, aparells de projecció i altres, preinstal·lació telefònica i connexió elèctrica protegida amb Sistema d’Alimentació Ininterrompuda.

A més, les empreses i persones emprenedores que s’allotgin a la Torre del Llimó també disposaran de servei de consergeria i de recepció de les visites programades en horari d’obertura del Centre de Suport a l’Empresa, i diversos serveis d’acompanyament empresarial com l’assessorament per al desenvolupament i consolidació del projecte o per la tramitació de subvencions i ajuts públics.

L’espai de treball privatiu i compartit de la Torre del Llimó és l’evolució del projecte Cambrils Emprèn, de suport municipal a les persones emprenedores i a les empreses. L’objectiu de l’equipament, obert l’any 2017, és vertebrar i estructurar les actuacions que es porten a terme per promoure  l’emprenedoria, donar suport del teixit productiu i facilitar l’arrelament d’iniciatives empresarials al territori.