.

Un grup d’estudiants de la URV. Foto: URV

La URV va posar en marxa el curs 2018-19 el protocol per prevenir l’abandonament en els estudis de grau. Des d’aleshores, cada any s’analitzen les dades dels estudiants matriculats i que han abandonat en els dos cursos següents, tant per entendre’n les causes com, sobretot, per orientar aquells que podrien continuar els estudis.

Nou de cada cent estudiants matriculats el curs 2021-22 van abandonar els estudis a la URV. D’aquests, el 90% no hi han tornat i un 10% han canviat de branca d’estudis. És la xifra més elevada després de la pandèmia, però que ha començat a revertir-se tenint en compte les dades d’abandonament de primer curs, el moment en què es produeixen la meitat de les desercions.

Així ho constata la dada que del total d’abandonaments del curs 2021-22, la meitat dels estudiants van accedir a la titulació el mateix curs, i una cinquena part ho van fer al curs anterior. A més, el 60% dels estudiants que abandonen havia aprovat un màxim de 60 crèdits, que correspondrien principalment a estudiants de primer curs.

Tutories per orientar els estudiants

És sobre aquests estudiants, doncs, sobre els que s’intenta intervenir a través de la tutoria. “Observem que a més tutories, més disminució de l’abandonament – explica Montse Pinent, vicerectora de Projectes Docents i Estudiants-. No podem dir que sigui causal però sí que hi té un impacte l’aplicació d’aquest protocol.” Així, des del curs 2018-19, l’abandonament a primer curs s’ha reduït 5,6 punts percentuals, mentre que les tutories per prevenir-lo han augmentat 26,3 punts.

A través del protocol es detecta els estudiants amb baix rendiment acadèmic, que han aprovat menys de dotze crèdits, i se’ls fa una tutoria en acabar el primer quadrimestre per conèixer les causes, orientar-los o ajudar-los. El curs passat, dels 376 estudiants detectats en risc d’abandonament, el 59% van fer la tutoria, i d’aquests, el 65% es matricula de nou, majoritàriament (86%) la mateixa titulació o en un grau diferent. En canvi, dels que no fan la tutoria, són el 60% els que no es matriculen a la URV. “La lectura és positiva: dels que fan la tutoria n’hi ha més que es queden a la nostra institució”, apunta Pinent.

Els motius de l’abandonament dels estudis

També s’han estudiat els motius que porten els estudiants a deixar els estudis, i aflora com a motiu principal que no els agrada la titulació que han escollit, en el 37% dels casos. En una proporció molt menor, de l’1%, hi ha els motius econòmics, als quals cal sumar el 18% que addueixen la conciliació laboral i familiar. El 19% afirmen que tenen dificultats acadèmiques.

Entre homes i dones s’observa una lleugera diferència: ells són, de mitjana en tots els cursos, els que més abandonen. I per branques d’ensenyament, la tendència és global en el sistema català: els estudis d’Humanitats, Enginyeries i Arquitectura són els que tenen abandonaments més elevats.

Montse Pinent explica que “també volíem tenir la fotografia dels estudiants que abandonen al final dels estudis”. Així, el 10% dels abandonaments dels centres es produeixen en arribar a l’assignatura del Treball de Fi de Grau, que és el projecte de recerca que es fa en l’últim curs del grau i que posa en joc les competències i coneixements que s’han adquirit al llarg de la titulació. Ara bé, respecte del total de matriculats a l’assignatura del TFG, la mitjana d’abandonament és del 4%. “Sovint son estudiants que troben feina i acaben deixant els estudis”, conclou Pinent.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */