.

.

TOTS 21


Al mateix temps, també s’obre el termini per sol·licitar la llicència per a l’any 2021 de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres instal·lacions anàlogues. Foto: Ajuntament

Fins al dia 10 de desembre de 2020, està obert el termini perquè els establiments puguin realitzar els tràmits per obtenir la bonificació del 50% sobre la tarifa que regula l’ordenança fiscal per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

Aquesta bonificació només se’n poden beneficiar tots aquells establiments que acreditin que han tingut obert l’establiment durant tot l’any, tal i com apunta l’article 7 d’aquesta ordenança, exceptuant els dies que han hagut de tancar obligatòriament arran de la pandèmia per la Covid-19.

Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la quota anual a excepció dels mesos de juny a setembre, per la qual cosa, per a la seva aplicació i càlcul, es farà, prèviament, un prorrateig mensual extraordinari per poder excloure de la bonificació els mesos assenyalats. Quedaran exclosos de la present ordenança aquells establiments que no es trobin al corrent de pagament o que tinguin deutes amb la Corporació.

Alhora, d’acord amb l’article 6 de l’0rdenança d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres instal·lacions anàlogues, també s’obre el termini per tal d’obtenir la corresponent pròrroga de la llicència per l’any 2021. Aquesta pròrroga s’ha de presentar amb el model de sol·licitud degudament emplenat i abans del 31 de desembre de 2020.

Els tràmits es poden realitzar de les següents maneres:

a)    Mitjançant registre digital a l’Ajuntament d’Altafulla:

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la tramitació per mitjans telemàtics.

Instància electrònica ajuntament.

És imprescindible adjuntar el model de sol·licitud de bonificació degudament emplenat i signat a la instància genèrica que tramitareu telemàticament.

Per a fer-ho és necessari estar donat d’alta a IdCAT .

Vídeo explicatiu per donar-se alta al IDCAT.

b)    Presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 97765008 o bé enviant un correu electrònic a l’adreça recepcio@altafulla.altanet.org.

Documents per descarregar:

17. Sol·licitud bonificació OVP amb taules i cadires.

Carta comunicació petició bonificació.

Documents d’instruccions de com presentar les sol·licituds i els models a emplenar per a la pròrroga i/o la bonificació.

Redacció