.

.

TOTS 21


Els membres de la Corporació Municipal podran fer ús de l’assistència telemàtica i la votació remota en cas de permís de maternitat, paternitat, o baixa per motius d’embaràs o malaltia greu

Els membres de la Corporació Municipal podran fer ús de l’assistència telemàtica i la votació remota en cas de permís de maternitat, paternitat, o baixa per motius d’embaràs o malaltia greu

L’Ajuntament d’Altafulla és un dels municipis pioners a la demarcació de Tarragona que ha aprovat un Reglament Orgànic Municipal que permetrà votar de forma telemàtica a les sessions dels òrgans col·legiats municipals. La moció va tirar endavant en la passada sessió extraordinària del Ple Municipal que es va celebrar el passat 26 de juny.

D’aquesta manera, la proposta del Reglament Orgànic Municipal (ROM) permetrà regular la possibilitat d’assistència telemàtica i de votació remota per causa de permís de maternitat, paternitat, o baixa per motius d’embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació en les sessions dels òrgans col·legiats municipals.

Pel coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, aquesta aprovació “garanteix que el que han votat els altafullencs i les altafullenques continuï reflectit” en els Plens, les Juntes de Govern Local i les Comissions Informatives.

Aquest procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia i presentat a la Secretaria General, acompanyat de l’acreditació de la baixa, permís o situació assimilada per naixement per a la mare biològica o del progenitor diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió i de la seva durada, amb una antelació mínima de 24 hores a l’inici de la sessió.

Correspondrà a l’Alcalde/essa vetllar perquè aquelles persones que assisteixin telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets d’igual manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular, els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta, intervenir en els debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un assumpte o que resti sobre la taula i el de respondre a al·lusions.