.

Treballs de jardineria en instal·lacions d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus acaba de treure a licitació el servei de manteniment de jardineria de diverses instal·lacions de l’empresa municipal. Es tracta de la primera licitació que Aigües de Reus impulsa tot potenciant els criteris de “reserva social” i de “compra verda” a l’hora de decidir l’adjudicació d’un determinat número de contractes de servei, d’acord amb el que estipula la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Segons el regidor responsable del servei, Daniel Rubio, “és important que fem passes endavant i que definim formalment quins són els aspectes socials i mediambientals que cal tenir en compte per tal de fomentar la contractació sostenible i així contribuir al respecte mediambiental, el desenvolupament comunitari, la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector”.

Es tracta, d’una banda, de promoure el treball de les persones amb discapacitat, desafavorides o que són membres de grups vulnerables amb risc d’exclusió. La Disposició Addicional Quarta de la LCSP 9/2017 permet la reserva de les licitacions a Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social i Empreses d’Inserció (EI).

D’altra banda, la “compra verda” és aquella que fomenta l’adquisició de béns i serveis en què no només es tenen en compte criteris econòmics i tècnics, sinó també ambientals i socials. D’aquesta manera s’aconsegueix adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, és a dir que ofereixen els nivells de qualitat i de servei exigits i que, alhora, generen un impacte ambiental menor.

Servei de jardineria

Més en detall, i pel que fa a la licitació del servei de manteniment de jardineria, aquest treballs inclouran, entre d’altres instal·lacions, el manteniment de les zones enjardinades de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), dels diversos dipòsits d’aigua de la ciutat i del parc fotovoltaic de l’EDAR.

El pressupost base aproximat de la licitació és d’uns de 53.000 euros anuals i es preveu que sigui una contractació per a tres anys amb dues pròrrogues d’un any. El Valor Estimat de Contracte (el qual inclou el pressupost base per tots els anys de contracte, modificats i possibles pròrrogues) es preveu que ascendeixi a gairebé 200.000 euros.