.

.

TOTS 21

Noemí Llauradó i Carles Pellicer, en la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

La depuradora de Reus acollirà una planta fotovoltaica amb 2.000 plaques solars, la més gran que es posa en marxa a la ciutat. La instal·lació ha de permetre generar prop d’un 30% de l’energia que necessita la depuradora per al seu funcionament. Concretament, podrà produir un màxim de 887.720 kWh a l’any, dels 3.064.924 kWh que consumeix anualment. Tindrà un cost de 564.000 euros, que aniran a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i s’enllestirà en un any i mig. El projecte s’ha anunciat durant la presentació del pla d’inversions anunciat Aigües de Reus, amb 5,4 milions d’euros, que ha de servir per millorar els tractaments de l’aigua, renovar la infraestructura o recuperar minats i pous de la capital del Baix Camp.

El resum del finançament del pla d’inversions és el següent:

  • Aportació Aigües de Reus 2021: 4 milions.
  • Aportació Agència Catalana de l’Aigua 2021: 1,4 milions.
  • Total Pla d’inversions 2021: 5,4 milions.
  • Aportació Agència Catalana de l’Aigua 2022: 1,2 milions.

Entre els projectes que s’impulsaran destaquen els següents:

Una depuradora més eficient

El projecte amb més assignació econòmica millorarà el tractament biològic de la depuradora: 1,2 milions d’euros invertits entre 2021 i 2022. El projecte millorarà la qualitat de l‘aigua de sortida per garantir encara més el control sobre l’aigua depurada, que, en bona mesura, se subministra per al regadiu agrícola i zones enjardinades. S’actualitzarà el sistema que s’havia anat deteriorant amb els anys, i que garanteix les condicions de vida dels microorganismes que extreuen amb processos biològics els contaminants de l’aigua residual.

Millora en la línia de Fangs de l’EDAR

Pel que fa a les línies de depuració de l’EDAR, també es preveu la millora del tractament dels fangs, és a dir, els residus sòlids que s’obtenen al final del procés de depuració mitjançant deshidratació. Una part dels fangs es destinen a la planta de compostatge de l’EDAR, mentre que la resta es destinen a camps agrícoles com adob. La inversió prevista en aquesta línia (423.000 euros) permetrà substituir els equipaments de recollida i transport dels fangs, substituir bombes i renovar les teles dels filtres premsa

La planta fotovoltaica més gran de Reus

El pla d’inversions preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’EDAR, que serà la més gran de la ciutat. Comptarà amb unes 2.000 plaques solars i una potència de 635KWp. L’ACA ha confirmat la inversió de 564.000 euros, el 50% en cada anualitat.

Cobrirà bona part de la demanda de la depuradora. El projecte preveu una producció màxima de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l’EDAR és de 3.064.924 kWh/any. La planta produirà un 28% de l’energia que consumeix la depuradora. A aquest percentatge cal sumar-hi l’energia que l’EDAR obté mitjançant cogeneració i que la convertirà en una de les depuradores més eficients de Catalunya, ja que podrà produir un 60% del total de l’energia que consumeix.

A banda de fangs deshidratats, l’EDAR produeix biogàs mitjançant la digestió (o fermentació) dels residus orgànics aïllats amb la depuració. Aquest recurs energètic es deriva a 3 usos: generar escalfor en processos interns de la depuradora; comercialització com a electricitat; i generació de “fred per absorció”, destinat a refrigerar el laboratori.

Actuacions en la línia de pretractament

S’han previst actuacions a la línia de pretractament, que és la primera etapa del procés de depuració i que recull tota la matèria sòlida que arriba amb l’aigua (pedres, grava, sorra, papers, plàstics, components orgànics, etc). Es millorarà tot el sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast i la substitució de les bombes d’extracció de sorres. L’import de la inversió és de 76.500 euros.

Renovació col·lectors en alta i estacions bombament d’aigües residuals

D’acord amb la línia d’inversions engegada els darrers anys per renovar les infraestructures en alta que transporten l’aigua residual fins a l’EDAR (col·lectors i estacions de bombament ), aquest 2021 s’ha previst executar la 2a fase del projecte per la reparació dels danys ocasionats pels aiguats de l’octubre de 2018 a l’EB Sud-Oest i a l’Obra de sortida de l’EDAR. La inversió prevista és de 135.000 euros.

Recuperació de minats i pous

S’ha pressupostat 1 milió d’euros per a actuacions de recuperació d’aigua subterrània de fonts pròpies de proximitat. Entre altres, es preveuen les accions següents:

  • Actuacions per a recuperar el minat d’Almoster (a l’arribada al Clor Vell-Passeig Boca de la Mina) per al reg en cru (sense tractar) del Parc de les Olors i Jardí Botànic, mentre que l’excés serà derivat cap a l’ETAP de Reus per a tractar-la i injectar-la a la xarxa (96.000 euros).
  • Actuacions per recuperar l’antic minat del barri Fortuny. Es treballa per utilitzar aquesta aigua crua (sense tractar) per al reg del parc del Lliscament i l’entorn del Parc dels Capellans. També es preveu, després d’un tractament de potabilització (osmosi inversa), la injecció a la xarxa d’abastament de la ciutat, amb una previsió d’entre 100.000-400.000 m3/any d’aigua recuperada. (455.000 euros).
  • Es preveu recuperar l’aigua dels pous existents a l’àrea de Bellissens mitjançant un tractament d’intercanvi iònic, amb una previsió entre 150.000-800.000 m3/any d’aigua recuperada. (450.000 euros)

Altres projectes

Gairebé un 40% del pla d’inversions té com a objectiu la millora de l’eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l’aigua. Entre altres projectes, inclou els següents:

  • Vehicles elèctrics: Continua la renovació progressiva de la flota mòbil. Es preveu incorporar 7 vehicles elèctrics i els corresponents sistemes de recàrrega. La renovació permetrà donar de baixa 5 vehicles matriculats entre 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000km. (298.000 euros)
  • La telemesura avança: La renovació del parc de comptadors per models que permeten el sistema de telelectura, que es va iniciar el 2017 continuarà els propers anys. Al llarg de 2021 es durà a terme als barris Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla. La telemesura serà una realitat a tota la ciutat entre 2025 i 2026, quan s’hauran substituït 50.000 comptadors. (325.000 euros).
  • Obres a la xarxa d’abastament i sanejament: Pel que fa a la reparació i renovació de canonades, aquest 2021 es preveuen les següents actuacions, algunes de les quals ja són en curs, i altres ja han estat finalitzades al carrers del Canal, de Tetuan, de Miró i l’entorn, passeig de l’Olivera, carrer Pere Cavallé i Llagostera, Joan Alcover, Campoamor i Astorga.

Ariadna Escoda / Redacció