.

.

TOTS 21


Plànol de la ubicació d’Ikea en el seu entorn

Aquest matí s’ha reunit a la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Tarragona per obrir les 19 ofertes econòmiques presentades per executar les obres d’urbanització del Pla Parcial 10 “Autovia de Reus”, pressupostades en 15.229.268,50 euros.

Comptabilitzats els diferents criteris de valoració – els econòmics i altres d’automàtics- ha resultat classificada en primer lloc la UTE Dragados SA-Transmaber SL, que han ofert un preu de 10.208.178,68 euros, amb una baixa del 32,9% respecte al pressupost.

El Pla Parcial 10 està a tocar de la T-11, envoltat d’ equipaments comercials i nuclis de població. La seva superfície és de 302.784 m2, dels quals 68.000 es destinaran a usos comercials, on s’implantarà Ikea, i 30.829 a residencial. La resta de la superfície de l’àmbit està destinada a equipaments, espais verds i sistema viari. S’hi preveuen 1.200 habitatges, dels quals 424 seran de protecció pública i 160 de lloguer social.

Les obres que es realitzaran per la urbanització seran les següents: demolicions i moviment de terres; pavimentació, clavegueram i xarxa pluvials; abastament d’aigua, enllumenat públic; xarxes de telefonia i gas; enjardinament; instal·lació de mobiliari urbà i senyalització, entre d’altres.
El termini per executar la urbanització és de 15 mesos.

El conseller de Territori de l’Ajuntament, Josep M. Milà, ha explicat que “amb l’adjudicació de la urbanització del Pla Parcial 10 es dóna una empenta important a tota la zona. Una vegada l’adjudicació sigui ferma, estarem en condicions de donar la llicència d’obres al centre comercial Ikea”.

Més informació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24178740&reqCode=viewCn&idCap=12918472&