.

.

TOTS 21

Imatge d'un partit de futbol del Reus Deportiu

Imatge d’un partit de futbol del Reus Deportiu

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA), ha iniciat una reclamació judicial davant els Jutjats de Reus, en data 18 de desembre de 2015, per reclamar a la societat anònima esportiva Club de Futbol Reus Deportiu SAD els imports impagats per l’ús de les instal·lacions de l’estadi municipal de futbol fixats en el conveni de col·laboració firmat per les tres parts el 9 de gener de 2015.

Els reiterats incompliments per part de la SAD —una entitat amb ànim de lucre— dels acords firmats, obliguen el Govern de Reus a prendre aquesta decisió avalat per dues consideracions jurídica i econòmica.

“La reclamació del deute per la via judicial deixa constància de la voluntat del Govern de Reus de rascabalar el dany patrimonial que aquesta situació està provocant a RELLSA”; una vegada ja ha expirat el termini del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, RELLSA i la SAD (30 de juny de 2015) i sense que la SAD hagi satisfet les obligacions econòmiques.

El dany patrimonial que el deute de la SAD causa a l’Ajuntament ascendeix a 227.924,72 euros a 30 de setembre de 2015: 219.301,10 són deutes corresponents a l’ús de les instal·lacions (180.667,01 durant la vigència del conveni i 38.634,09 entre l’1 de juliol i el 30 de setmebre, una vegada expirat el conveni). La resta, 8.623 euros, correspon a interessos. La quantia econòmica del deute continua creixent ja que la SAD continua fent ús de es instal·lacions, la qual cosa comporta la pròrroga tàcita de les condicions econòmiques fixades del conveni.
Subvenció

El Govern de Reus manté “la voluntat de col·laboració amb la SAD”, sempre d’acord “al compliment estricte de la llei i amb compromisos clars, realistes i viables del club per regularitzar la seva situació econòmica”. Aquests compromisos passen per la presentació “completa i correcta de la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. La SAD ha presentat de manera continuada documentació incompleta i incorrecta”.

També es demana la regularització dels deutes de la SAD amb la Seguretat Social i Hisenda. En dues ocasions (setembre i octubre de 2015), l’Ajuntament ha rebut comunicacions de l’embargament a la SAD pels seus deutes amb la Seguretat Social i lAgència Tributària.

Sense la garantia de la formalització dels dos compromisos, l’Ajuntament de Reus està “jurídicament impedit” per fer efectiva la subvenció dinerària a la SAD prevista en el conveni de col·laboració.

L’Ajuntament i RELLSA “en cap cas poden sentir-se responsables dels reiterats incompliments de pagament de la SAD amb la societat municipal, l’Agència Tributària i la Seguretat Social”, afirma el consistori. “L’únic responsable és la pròpia societat esportiva, una entitat amb ànim de lucre”.

El Govern de Reus lamenta “el victimisme de la SAD”, quan l’Ajuntament i RELLSA estan complint i volen complir tots els seus compromisos, i és la SAD qui incompleix els acords firmats en el conveni.