.

.

TOTS 21

El Delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha presidit avui la reunió telemàtica de constitució del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil del PLASEQTA.  Aquest grup l’integren els representants de tots els organismes de la Generalitat implicats en el pla d’emergències, els  29 municipis que formen part del PLASEQTA i  les empreses del  sector químic. L’objectiu del grup és vetllar per  l’operativitat del pla d’emergències, tant pel que fa  a la seva implantació com per les especificitats d’aplicació i mecanismes de coordinació entre els organismes integrants.

A partir de la constitució del Grup de Treball els  integrants tenen un termini de dos mesos per revisar el document aprovat pel Govern el passat 10 de març  i poder presentar  esmenes  i  propostes  de millora. Amb aquests suggeriments es farà un debat tècnic per avaluar si és possible incorporar-ho al document original i un cop resoltes totes les aportacions es presentarà el document definitiu. Es preveu que en el termini màxim de sis mesos el PLASEQTA quedi actualitzat amb les conclusions dels treballs del grup.  “Durant la presentació del PLASEQTA es va parlar d’un procés d’implantació amb la població i el territori. És a través d’aquest Grup de Treball, amb els ajuntaments representats,  que volem recollir les  veus de tothom i les  aportacions que puguin  millorar el document aprovat”, ha destacat el delegat, Òscar Peris, durant la reunió.

Més enllà d’aquestes aportacions inicials les funcions del  Grup  són:

  • Garantir la correcta consecució de les accions prioritàries detallades en el document del PLASEQTA.
  • Vetllar per la implantació, revisió i actualització dels plans d’actuació de grup dels operatius que formen part del PLASEQTA.
  • Desenvolupar els aspectes determinats al PLASEQTA en la seva aplicació específica en l’àmbit territorial de Tarragona.
  • Conèixer el calendari de simulacres.
  • Avaluar la resposta a les emergències reals.
  • Deliberar i acordar accions de millora.
  • Proposar, organitzar i participar en xerrades.

El passat 10 de març es aprovar per acord de Govern el pla específic per a la gestió des del territori de les emergències químiques  al Camp de Tarragona, el PLASEQTA; un pla que afecta 29 municipis del Camp de Tarragona que poden patir afectacions a partir de l’accident d’alguna de les 52 instal·lacions químiques  del territori. Un cop aprovat el document  s’havia convocat una primera reunió del Grup de Treball  que es va haver de suspendre a causa de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

Cal recordar que entre les principals  novetats del PLASEQTA hi ha el retorn al territori de la gestió i la presa de decisions davant una emergència química. El  Delegat del Govern de la Generalitat de Tarragona assumeix la direcció del Pla per delegació del Conseller d’Interior. El PLASEQTA també incorpora noves estructures de decisió i gestió, com la creació d’un Comitè Tècnic presidit pel director dels Serveis Territorials d’Interior, o un Consell Assessor per assessorar al director del Pla en la presa de decisions per la protecció de la població en cas d’emergència.

Més enllà de les aportacions que es puguin fer des del Grup de Treball, el nou document per gestionar les emergències químiques al Camp de Tarragona  preveu un seguit d’accions de millora  concretes que s’hauran d’implementar en quatre anys. Aquestes accions estan assignades als diferents departaments implicats i requereixen una inversió durant aquests quatre anys de 6.975.764 euros.