.

.

TOTS 21

Les obres han comportat la instal·lació de la corresponent xarxa de captació d'aigües pluvials per assegurar el correcte funcionament del tanc

Les obres han comportat la instal·lació de la corresponent xarxa de captació d’aigües pluvials per assegurar el correcte funcionament del tanc

La Regidoria de Via Pública i Manteniment informa que ja s’ha finalitzat la conversió del pas soterrat de l’antiga N-340 (passeig de Miramar) situat a la cruïlla del carrer de Pompeu Fabra i carrer dels Pescadors en un dipòsit soterrat que emmagatzema aigua de pluja, que actuarà com a tanc de laminació de tempestes. El regidor d’aquesta àrea, Vale Pino, ha explicat que aquesta és una de les solucions previstes a la problemàtica que es generava en aquesta zona en episodis de pluges intenses, ja que aleshores les aigües circulaven per la superfície.

Aquestes obres han comportat la instal·lació de la corresponent xarxa de captació d’aigües pluvials per assegurar el correcte funcionament del tanc, incloent la impulsió que permet el buidat del mateix a riera pública i un dipòsit de reserva per a les aigües de reg de les zones verdes, neteja viària i ús per a les diverses obres que realitza la brigada a la via pública.

Les principals accions realitzades en aquestes obres han estat:

  • Conversió del pas soterrani en un tanc de laminació i un dipòsit de reserva d’aigües per a reg, neteja viària, neteja de col·lectors, i diverses obres (amassat de morters, neteja d’eines, etc…).
  • Xarxa de captació de les aigües pluvials en superfície mitjançant embornals, reixes interceptores i les canalitzacions conseqüents.
  • Estació de bombament i sistema de buidat del dipòsit a través d’una nova impulsió per tal d’abocar a llera pública.
  • Reurbanització de l’entorn on es trobava el pas inferior: retirada de marquesines, anul·lació de reixes, creació d’una gran jardinera en un dels costats on hi havia l’entrada al pas, reposició de paviments, reixes tràmex, etc…

El dipòsit té un volum de 204,03 m³ dels quals 40,48 m³ són del dipòsit de reg i 163,55 m³ són del dipòsit de drenatge. El dipòsit de reg connecta amb una columna de càrrega d’aigua amb programari informàtic integrat per tal de controlar el consum que se’n fa d’aquesta aigua per part dels camions de neteja viària, etc. Cada usuari autoritzat disposa d’unes claus d’identificació amb xip magnètic que dona accés al sortidor d’aigua.

Aquestes obres les ha executat l’empresa Sorea ja que estan emmarcades en el projecte de millores tècniques i ambientals de les xarxes d’aigua potable i clavegueram que conté les inversions a realitzar pel concessionari fruit del contracte de concessió amb l’Ajuntament. L’actuació ha comportat una inversió de prop de 200.000 €.