.

.

TOTS 21

CCOO de Serveis ha iniciat una campanya de difusió i recollida d’informació sobre la desescalada al sector d’hostaleria, per comprovar que les empreses que es van comprometre a aplicar les Guies Sanitàries del Ministeri compleixin amb la seva comesa i garanteixin la participació dels Comitès d’empresa en la reobertura dels establiments del sector.

A més, s’ha instat a la Inspecció de Treball a que estigui molt pendent de les infraccions en aquest sector respecte a prevenció de riscos laborals i el frau en la desafectació dels Expedients de regulació d’ocupació (EROs).

Hi ha moltes empreses que han desafectat a menys treballadors i treballadores dels necessaris per garantir un bon servei de qualitat a la clientela

A les incerteses i dubtes sobre la conjuntura turística de l’estiu de l’any 2020, hem de sumar que la desescalada dels establiments a l’hostaleria espanyola no està sent molt pacífica. Primer, perquè una part important de les empreses s’estan resistint a complir amb els protocols de seguretat que, després de molt d’esforç i treball, hem elaborat entre les administracions i els agents socials i econòmics del sector turístic. És per això que CCOO fem una crida a la responsabilitat de tots perquè l’activitat en el sector es torni a arrencar amb garanties i seguretat no només per a la plantilla, sinó també per a la clientela. El sindicat s’està aplicant a fons en aquesta qüestió, fonamental per al desenvolupament econòmic del país i el manteniment de l’ocupació.

Una altra problemàtica és la reincorporació dels treballadors dels EROs als centres de treball, ja que hi ha moltes empreses que han desafectat a menys treballadors i treballadores dels necessaris per garantir un bon servei de qualitat a la clientela, sense tenir en compte l’augment de les càrregues de treball. Aquesta situació fa que no es puguin complir amb les normes de seguretat i higiene que vénen recollides a la Guia de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) “Mesures per a la reducció del contagi per coronavirus SARS-CoV-2”.

CCOO demana a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que intensifiqui les inspeccions i atengui les denúncies interposades amb rapidesa per detectar i sancionar frau en els ERTOs.

En definitiva, el personal que s’està incorporant dels Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) és tan insuficient que no permet el compliment de les normes i drets bàsics, com descansos, rotacions de torns, etc., i provoca que es facin hores extres, no solament pel personal que és desafectat a jornada completa, sinó també pel de mitja jornada que acaba treballant la jornada completa. Això constitueix un frau greu i un incompliment de l’article 1.3 del Reial-Decret llei 24/2020 que diu: “En les empreses afectades per ERTO de força major no es pot realitzar hores extres, establir noves externalitzacions de l’activitat ni tampoc concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació de l’expedient de força major”.

També CCOO demana a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), dependent del Ministeri de Treball i Economia Social, que intensifiqui les inspeccions i atengui les denúncies interposades amb rapidesa per detectar i sancionar el frau en els ERTOs. Així mateix, el sindicat demana que la Inspecció de Treball actuï en tot el relatiu al control respecte del que estableix l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de registre de jornada, per garantir i vetllar per la protecció i ús responsable dels recursos públics, i que a més comprovi el compliment de totes les mesures preventives per garantir la seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, també sol·licitem que es duguin a terme les actuacions que siguin procedents d’acord a l’article 40.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, així com en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 31 del RDL 21/2020, de 9 de Juny, en la redacció que en fa la disposició final dotzena del RDL 26/2020, de 7 de juliol.