.

.

TOTS 21


Subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona

Subdelegació del Govern de l'Estat a Tarragona

La Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques ha dut a terme en l’últim trimestre l’estudi “La Veu dels Ciutadans 2013”. Una consulta que es repeteix cada any per mesurar el grau de satisfacció dels usuaris amb els serveis que presten les oficines d’informació de les Delegacions del Govern, Subdelegacions i Adreces Insulars de l’Administració General de l’Estat (AGE), dependents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que faciliten informació de tots els tràmits, siguin estatals, autonòmics o locals, per identificar els problemes que puguin existir i millorar la prestació dels serveis públics.

Aquest any 2013, l’estudi ha analitzat l’opinió de 8.695 ciutadans, usuaris de les oficines d’informació en tot el territori nacional. Els ciutadans consultats a Catalunya han estat 1.319 (Barcelona ha estat la província en la qual han participat més ciutadans, amb 989 qüestionaris emplenats). Una mostra representativa que ha valorat diferents aspectes com la satisfacció per l’atenció rebuda, la informació facilitada, el temps d’espera, el tracte personal rebut, les instal·lacions i l’accessibilitat.

La mitjana de les puntuacions (que van de 0 a 5 punts) dels ciutadans, atorga les màximes qualificacions a l’atenció rebuda respecte a la qual esperaven rebre (90,7), al tracte personal rebut (89,8), a la informació facilitada (88,2) i al mateix temps que van dedicar a atendre’ls (86,1).

L’activitat que exerceixen les oficines d’informació en l’Administració Perifèrica de l’Estat, per tant, apareix valorada amb un alt grau de satisfacció i representa “un clar exponent d’una Administració Pública Estatal, avui més moderna, eficient i, sobretot, orientada al servei dels ciutadans”.

Accessibilitat. La majoria absoluta dels usuaris, un 64,4%, manifesta una gran satisfacció, qualificant-la entre 4 i 5 punts; moderadament satisfets es declaren el 17,2%, amb una puntuació d’un 3. I, les qualificacions entre 0 i 2 recullen percentatges que van de l’1,4% al 10,8%

Instal·lacions. Un majoritari 61,7% concedeix les puntuacions més altes, entre 4 i 5 punts. Un 20,5% aprova les instal·lacions amb un 3. I un limitat 17,3% les considera insatisfactòries amb valoracions entre 0 i 2 punts.

Temps d’espera. El 76,5% atorga la màxima qualificació, amb 4 i 5 punts. El 17,5% aprova el temps d’espera i tan sols el 5,2% declara sentir-se insatisfet qualificant-ho entre 0 i 2 punts.

Temps que van dedicar a atendre-li. El 86,2% mostra una alta satisfacció, amb 4 i 5 punts, mostrant-se el 10% satisfet, en assignar 3 punts, i expressant la seva insatisfacció, amb qualificacions entre 0 i 2 punts, només el 3,1% dels enquestats.

Tracte personal. Una àmplia majoria de ciutadans, el 89,8%, es declaren molt satisfets, destacant que amb la màxima puntuació (5 punts) hi ha un 67,2% dels usuaris. Un 7,4% concedeix 3 punts i només un 2,1% qualifica el tracte personal entre 0 i 2 punts.

Informació facilitada. En aquest aspecte, un 88,3% concedeix les màximes puntuacions, 4 i 5 punts. Un 8,3% aprova la informació rebuda amb 3 punts i un reduït 2,6% la qualifica de 0 a 2 punts.

Informació rebuda respecte de la qual esperava rebre. El 65,4% la valora amb la màxima puntuació, 5 punts. I si vam sumar la qualificació 4 i 5 punts, aquesta satisfacció arriba al 90,6%. El 6,4% dels ciutadans enquestats ho qualifica amb 3 punts i el 2,1% només concedeix entre 0 i 2 punts.