.

Durant la Junta celebrada el dia 15 de maig, es van incorporar sis nous vocals exercents i una vocal no exercent

Durant la Junta celebrada el dia 15 de maig, es van incorporar sis nous vocals exercents i una vocal no exercent

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ha incorporat sis nous vocals exercents i una vocal no exercent a la seva Junta de Govern. La constitució d’aquesta nova Junta va tenir lloc el passat dimecres dia 15, com a resultat de les eleccions celebrades el 10 d’abril. Els nous membres que han jurat el càrrec són: Jaume Francesch Garcés, de Tarragona; Marta Martorell Serra, de Reus; Jorge Muria López, de Tarragona; Jose Carlos Pérez González, de Tarragona; Pere Josep Roig Anglès, de Reus; Jose Roig Giró, de Tarragona; i Margarida Garcia Ingles, de Valls, com a vocal no exercent. Les eleccions per a la renovació de la Junta de Govern es van celebrar en el marc de la Junta General Ordinària que va tenir lloc a la seu col·legial a mitjans del mes d’abril. En el marc d’aquesta Junta, es va presentar la Memòria Anual 2018. També es va sotmetre a examen i votació el balanç de comptes anuals i dels comptes anuals i d’ingressos i despeses de 2018, així com el pressupost per a l’exercici de 2019, tots ells aprovats per unanimitat pels col·legiats assistents. A més, en el marc de la Junta General Ordinària, la presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, Ana Maria Asamà, va fer una explicació del conjunt d’actuacions dutes a terme durant 2018, així com de l’estat de les gestions desenvolupades pel Col·legi en defensa del col·lectiu. Amb la nova Junta de Govern constituïda, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona segueix amb la seva tasca de representació i recolzament al col·lectiu dels graduats socials de la província.