Clàusula de consentiment. Concursos i sorteigs

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer : [PARTICIPANTS EN CONCURSOS I SORTEIGS], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable TARRACO COMUNICACIÓ DIGITAL, S.L. [d’ara endavant Tarragona21], amb domicili social a: Av. Països catalans, 28B 43007 Tarragona, NIF B55597702, E-mail lopd@tarragona21.com, amb la finalitat de gestionar aquest formulari, participar en el sorteig, mantenir el contacte amb vostè, així com enviar-li informació que sigui del seu interès.

Els participants del sorteig, autoritzen de forma expressa a Tarragona21 utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge en qualsevol activitat publi-promocional sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun. En qualsevol moment oposar-se a rebre informació promocional, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@tarragona21.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“., o bé donant-se de baixa a la opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

Tarragona21 es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. Països catalans, 28B 43007 Tarragona, o a través de correu electrònic a lopd@tarragona21.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és Tarragona21, propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet tarragona21.com, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.