.

.

TOTS 21

Imatge de les escales del pas de vianants de Torredembarra

Imatge de les escales del pas de vianants de Torredembarra

Aquesta setmana han finalitzat les obres de rehabilitació de la passarel·la de vianants sobre les vies del tren de Baix a Mar, que ja resta oberta a la ciutadania. Tal com ha explicat el regidor de Via Pública i Manteniment, Vale Pino, l’objectiu d’aquesta actuació era rehabilitar de manera integral aquest pas ubicat entre el carrer del Ferrocarril i el carrer de Joaquim Costa, i garantir així la seguretat dels usuaris.

Un informe tècnic havia detectat fissuració i cobriments de crosta marcats per la corrosió dels armats; humitats en la part inferior de les superfícies de formigó, fissures i deformació dels trams d’escala; separació en els paviments dels replans; desnivells, trencament i disfuncions dels esglaons; corrosió generalitzada de les baranes, i quartejat del formigó de reforç del pilar baix del carrer de Joaquim Costa. D’acord amb aquests problemes detectats, les obres han contemplat la rehabilitació de l’estructura, el canvi d’esglaons i el canvi de baranes i tanques.

Les actuacions principals han consistit a reparar l’estructura existent mitjançant morters reparadors, i el seu posterior pintat amb pintura protectora a la carbonatació. S’han col·locat cartel·les d’acer en els recolzaments de les lloses sobre els pilars més baixos. D’altra banda s’han canviat els esglaons i els replans existents amb peces de pedra artificial, s’ha realitzat un tractament del paviment superior de passarel·la amb morter a base de resines sintètiques i s’han substituït totes les baranes i les proteccions anti-vandàliques amb acer galvanitzat termolacat. S’han instal·lat, també, en alguns ancoratges de la barana, proteccions circulars d’acer per als vianants. Les obres les ha dut a terme l’empresa SANPO Obras especiales y Proyectos, S.L. per un import de 91.102,21 € (IVA inclòs), a càrrec de l’Ajuntament de Torredembarra.