TOTS 21

Consideracions de l’Agrupació de Càmpings Tarragona Ciutat sobre les al·legacions que l’Ajuntament de Tarragona proposa formular al pla director urban´´istic de les activitats del càmping (PDUAC) a través de l’acord a adoptar en plenari d’avui 10 de juliol.

1.- L’Agrupació de Càmpings Tarragona Ciutat manifesta la seva sorpresa davant el fet que l’Ajuntament de Tarragona decideixi formular unes al·legacions davant el Pla Director Urbanístic de les Activitats del Càmping (PDUAC) sense ni tan sols haver consultat als càmpings de la ciutat Tarragona, que figuren entre els destinataris de la regulació, i conèixer la seva opinió sobre l’impacte i efectes de l’instrument sobre ells i el sector.

2.- L’Agrupació de Càmpings de Tarragona insta a l’Ajuntament de Tarragona a què, davant el PDUAC, adopti una posició de recolzament als càmpings existents a la ciutat, coherent amb les expressades reiteradament en el passat (com ara, en la moció de suport al sector aprovada per unanimitat pel Plenari en data 19/03/2012 o en els acords adoptats amb motiu de l’adequació del POUM a la Modificació del PDUSC recentment aprovada).

Considerem que aquest suport, a més de coherent amb prèvies manifestacions, és procedent atesa la rellevància del sector del càmping per a l’economia i l’ocupació del municipi i la comarca; sector, a més, que en aquests moments es veu greument afectat per l’impacte derivat de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

3.- L’Agrupació insta als membres del Plenari municipal a que en la sessió plenaria d’avui adoptin una posició política envers el Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping de Tarragona aprovat inicialment que no es limiti a assumir acríticament afirmacions com les contingudes en els informes previs -de tipus genèric, subjectiu, no raonat i no ajustat a la realitat- sobre un pretès impacte negatiu sobre el territori dels càmpings. I que en canvi posin de relleu els beneficiosos aspectes ambientals i econòmics positius que han permès compaginar el desenvolupament d’una activitat econòmica amb la preservació del litoral i del medi ambient.