TARRAGONA 21

L’Ajuntament de La Selva del Camp informa que resta oberta la inscripció al Programa de formació i inserció – Pla de transició al treball -PFI- d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. La Preinscripció al curs ha començat el dilluns 25 de maig i s’allargarà fins el proper 05/06/2020. La inscripció telemàtica s’ha de realitzar a través d’aquest enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/

La documentació que es requereix és aquesta:

Sol·licitud formalitzada.

El DNI o NIE de l’alumne o bé del passaport o del document d’identitat del paísd’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursosescolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fet.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball,Afers Socials i Famílies.

Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora oguardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència onconsta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, documentd’identitat del país d’origen.De manera extraordinària i únicament a efectes depreinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres espoden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei deValoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament deTreball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el quals’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

La inscripció telemàtica es farà enviant el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada al correu: e3960062@xtec.cat

Inscripció presencial: Només per als casos que les sol·licituds no es puguin fer per viatelemàtica. Cal sol·licitar cita prèvia per a la preinscipció presencial a partir del 25 de maig altelèfon: 977845930 de 10 a 13:30 h.

Si es vol disposar de més informació abans de fer la preinscripció, s’ha de posar en contacte via correu elctrònic deixant el nom i un telèfon de contacte a la següent adreça: e3960062@xtec.cat.