.

.

TOTS 21

Els terrenys de BCN World al fons, a tocar de PortAventura, vistos des d'una urbanització del Cap Salou i amb camps de golf en primer terme. Foto: ACN

El Consell de Garanties Estatutàries conclou que la llei de BCN World s’adequa a la Constitució i a l’Estatut, tot i que recomana que s’introdueixin precisions en dos àmbits: en la protecció de menors i en el pla urbanístic. L’òrgan consultiu respon així a les peticions d’ICV-EUiA i la CUP que van portar la normativa al Consell de Garanties. D’una banda, el dictamen demana que es precisi com es garantirà la protecció dels menors tenint en compte que les zones de joc es podran veure i sentir des d’altres àrees del centre recreatiu. D’altra banda, proposa que s’aclareixi l’abast de “l’operació de deslegalització” per posar límits al caràcter singular del pla urbanístic.

L’article 7 de la llei de BCN World estableix que les àrees destinades al joc en els centres recreatius turístics “poden ésser visibles des d’altres zones del centre recreatiu” que no estiguin destinades al joc. Així mateix, també es permet que s’utilitzin “màquines o jocs amb sons” que eventualment es puguin sentir des d’altres àrees del centre recreatiu. En relació a aquests dos punts, la llei diu que “s’haurà de tenir sempre en consideració al protecció de menors”.

I és sobre aquest darrer aspecte que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries assenyala que “hauria d’estar redactat de manera que es precisés les mesures necessàries per protegir els menors”. En aquest sentit, proposa que s’explicitin els possibles efectes visuals o sonors que “poden constituir reclams publicitaris o incentivar el joc”.

En conclusió, el Consell de Garanties Estatutàries creu que aquest article no vulnera la protecció dels consumidors però que s’hauria de presentar una “regulació més precisa per complir el mandat constitucional i estatutari de protecció de menors”.

L’urbanisme

Pel que fa al pla director urbanístic, la llei preveu que el pla pugui reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic sense sotmetre’s necessàriament als paràmetres urbanístics que estableix la llei. D’aquesta manera, s’estableix un “règim urbanístic parcialment singular” per a l’àmbit territorial del centre recreatiu de Vila-seca i Salou. Segons el Consell de Garanties Estatutàries, es regula per llei el règim urbanístic del centre però, a continuació, es preveu que el seu pla director urbanístic tingui “caràcter prevalent” respecte de la normativa legal.
Segons el dictamen, en la possibilitat que el pla director estableixi un règim urbanístic amb singularitats pròpies “no es pot apreciar desproporció sense conèixer quin serà el contingut d’aquest futur pla que, en tot cas, estarà sotmès al control de la jurisdicció contenciosa administrativa”.

Ara bé, el Consell de Garanties afegeix que la “tècnica legislativa emprada pot resultar artificiosa, confusa i contraria a la seguretat jurídica”. En conseqüència, opina que aquesta “operació de deslegalització” hauria d’estar sotmesa a “certs límits”.

“Cal doncs, en nom del principi constitucional de seguretat jurídica que el legislador aclareixi quin és l’abast de la deslegalització que preveu l’apartat 1 de la disposició addicional segona que l’article 2 de la llei introdueix”, conclou el dictamen.

Finalment, pel que fa a la resta de preceptes examinats el dictamen conclou que no són contraris a la Constitució ni a l’Estatut. La decisió ha comptat amb el vot particular de Marc Carrillo.