.

.

TOTS 21

 

Imatge del ple municipal celebrat a Vandellòs i l’Hospitalet

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat el Reglament municipal de participació ciutadana, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, PP i FIC).

Es tracta d’un document consensuat per tots els grups polítics municipals, que té com a objectiu “garantir i regular, d’acord amb els principis de proximitat, transparència, accessibilitat i participació ciutadana, els mitjans que facilitin la més àmplia informació als ciutadans i ciutadanes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant respecte a les activitats i a la gestió municipal, així com els mecanismes que en garanteixin la participació, tant de forma individual com a través del teixit associatiu local, en les activitats i la gestió municipal, dins del marc legal configurat per la normativa vigent”.

Aquest Reglament, tal com s’indica en el preàmbul, “no està concebut com un marc normatiu fix i estable al llarg dels anys, no pretén ser un reglament restrictiu, ni un codi tancat; al contrari, pretén ser un document obert, flexible i capaç d’adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials del municipi”.

L’objectiu d’aquest text és “millorar la qualitat democràtica” al municipi i, amb aquesta finalitat, es crearà una comissió per impulsar les accions previstes en el Reglament, per fer-ne el seguiment i per avaluar-ne la implementació. Aquesta comissió estarà formada per un representant de cadascun dels diferents grups polítics municipals.

L’Ajuntament també té previst elaborar una guia pràctica i entenedora que expliqui a la ciutadania com es poden utilitzar els canals previstos en aquest Reglament i en les lleis, per facilitar-ne l’exercici.

Altres acords destacats del ple

El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat l’adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS), amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Aquesta estratègia proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions identificades com a bones pràctiques, basades en l’evidència científica, dirigides a promocionar la salut, prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, tenint en compte els entorns en què viu la població.

L’adhesió formal a aquesta Estratègia és el pas previ a la constitució d’una taula intersectorial de salut al municipi, un projecte impulsat per la Regidoria de Salut i l’Àrea de Salut Bàsica (ABS) de Vandellòs-L’Hospitalet que pretén crear un espai de trobada i de debat de professionals del sector, entitats locals i veïns interessats en aquest àmbit. La idea és que aquestes persones es reuneixin cada trimestre per abordar les necessitats existents i per plantejar accions encaminades a la millora de la salut i el benestar de la població des de diferents vessants. “Com més gent hi participi, millor, perquè hi haurà una major representació de la població, que servirà per fer una diagnosi de les necessitats i preocupacions de la comunitat. Aquesta radiografia és necessària per impulsar accions en benefici de la salut col·lectiva”, ha explicat la regidora de Salut, Celia Ruiz.

A la sessió plenària del 28 de febrer, així mateix, s’ha donat llum verd, amb els vots a favor del PSC, ERC, PP i la FIC i l’abstenció del PDeCAT, a les bases d’ajuts per a persones usuàries de la residència per a la gent gran “Lo Parralet” de Vandellòs, que a partir d’aquest mes de març estarà en funcionament. D’aquests ajuts podran ser beneficiàries les persones majors empadronades al municipi que compleixin els requisits establerts. L’import de la subvenció serà de 300 euros com a màxim. A les persones perceptores de qualsevol subvenció d’una altra administració pel mateix objecte, l’Ajuntament els abonarà l’import restant perquè, entre totes les ajudes, es cobreixi el total previst subvencionable.

D’altra banda, per unanimitat, s’ha aprovat inicialment la modificació de les bases reguladores del Programa municipal de subvencions per a l’ensenyament. Gràcies a aquesta modificació, els pares o tutors legals dels alumnes del municipi podran sol·licitar també la subvenció dels llibres digitals (a més dels llibres de text). Per a la compra d’aquests tipus de llibres, hi ha prevista una subvenció del 50 o del 75% del preu pagat, fins a un màxim de 80 euros. Amb aquest ajut, l’Ajuntament vol donar suport a les iniciatives i projectes d’innovació pedagògica dels centres educatius de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

També s’ha aprovat el canvi de la denominació de la Regidoria de Benestar Social, amb els vots a favor del PSC, ERC, PP i la FIC i l’abstenció del PDeCAT. A partir d’ara es dirà “Regidoria de Benestar Social i Igualtat”, per donar visibilitat al treball que està fent, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Camp, per elaborar el Pla d’Igualtat, que un cop finalitzat, s’aplicarà tant a l’Ajuntament com a les empreses i els patronats municipals.

Mocions sotmeses a votació

En la darrera sessió plenària, igualment, s’han aprovat dues mocions:

– La moció presentada pel Consell Comarcal del Baix Camp, a instància del Consell de la Gent Gran de Catalunya, per garantir el sistema de pensions, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Amb l’aprovació d’aquesta moció, el consistori s’ha compromès a adoptar diversos acords, com ara “instar al Govern de l’Estat a efectuar les reunions urgents que siguin necessàries del Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Socials”, entre d’altres.

– La moció presentada pel PDeCAT per a la realització d’un estudi de mobilitat al municipi, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Aquest estudi, que haurà d’incloure la “realitat actual” del municipi i una “projecció futura amb diversos escenaris en matèria de mobilitat” ha de servir per disposar d’ “elements objectius de valoració per tal poder defensar de la millora manera possible l’interès general del municipi” i per “prendre decisions que afectaran a la mobilitat present i futura dels veïns”, tal com s’argumenta al text.