.

Façana de l’ajuntament de Torredembarra.

Del 17 al 30 d’octubre resta obert el termini de presentació d’instàncies per participar en el procés selectiu d’un lloc de treball de gerent/a pel sistema de lliure designació. Aquest sistema també comporta la realització d’un procés selectiu per garantir la publicitat i la concurrència i els principis de mèrit i capacitat.

La Junta de Govern Local del 3 d’octubre va aprovar les noves bases reguladores de la provisió d’aquest lloc de treball després que el procés que es va dur a terme fa uns mesos va quedar finalment desert. Aquestes noves bases s’han ajustat a la recomanació que va fer el tribunal de selecció a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra en quant a la necessitat de promoure una major concurrència entre els possibles interessats a optar a aquest lloc de treball. En aquest sentit, les modificacions dutes a terme bàsicament estan relacionades amb la puntuació de mèrits i presentació de la memòria. Amb les noves bases, es facilita la superació de la fase eliminatòria dels mèrits i que més aspirants puguin presentar una memòria explicativa d’un projecte de desenvolupament de la gerència.

Tal com recullen les bases, l’objectiu fonamental del lloc és: impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global.

A més dels requisits habituals en els processos selectius de personal de l’administració pública, cal estar en possessió de títol universitari de llicenciatura o grau. Els criteris d’avaluació es basaran en els mèrits i les aptituds.

Les bases específiques es poden trobar aquí