.

.

TOTS 21

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins el 7 de març. El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Cambrils, a través de l’empresa pública Ingesol, ha obert el termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció d’una borsa de treball temporal de personal oficial administratiu per al servei de l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 7 de març (20 dies naturals comptats des de l’endemà de l’última publicació de l’anunci d’aquest procés de selecció al BOPT o DOGC).

La borsa servirà per cobrir vacants que es produeixin a conseqüència de causes productives (acumulació de tasques o per a la realització de serveis o projectes concrets); incapacitats temporals derivades de malaltia comuna, accident laboral o no laboral; baixes per risc d’embaràs i baixes maternals, excedències per maternitat/paternitat i per cura de familiar; baixes laborals diverses; permisos i/o llicències retribuïdes recollits al conveni col·lectiu sectorial i/o a l’Estatut dels Treballadors, o cobertures de vacances, entre altres.

Les funcions del lloc de treball, els requisits de participació, la presentació de sol·licituds, i el desenvolupament del procés selectiu (fase d’oposició i valoració de mèrits) estan detallats a les bases que es poden consultar al següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893302&language=ca_ES 

Redacció