.

.

TOTS 21

Sebastià Domínguez, regidor del Grup Municipal ERC-AM Salou

L’últim ple de l’Ajuntament de Salou va posar de manifest que hi ha molta feina per fer en matèria de seguretat ciutadana i de protecció civil. En el torn de precs i preguntes, el nostre grup municipal va constatar que en un any de mandat no s’han tractat qüestions relacionades amb aquests dos àmbits, malgrat que, malauradament, durant aquest temps hem patit i estem patint nombroses situacions d’emergència que requereixen d’un interès, d’una dedicació i d’una professionalitat que a dia d’avui no observem.

ERC Salou va traslladar tres preguntes al regidor de Seguretat Ciutadana, David Gonzàlez (PSC). Salou es troba dins de l’àrea considerada de risc químic alt? En quina situació es troben els diferents plans de seguretat del nostre municipi, així com el sistema de megafonia d’emergència requerida? Per què Salou no participa en la taula d’anàlisi de l’accident a IQOXE ni tampoc en la comissió de treball de la Generalitat, on sí participen altres localitats igualment afectades?

Les respostes no varen ser del tot encertades, sota el nostre criteri, i ens agradaria traslladar a la ciutadania la informació que hem trobat de les fonts oficials i que mostren un escenari diferent i preocupant. Així doncs, el regidor i l’alcalde, Pere Granados, van assegurar que Salou es troba dins de la zona de risc químic intermedi, no pas alt. No és cert. Salou es troba afectat pel que s’anomenen riscos tecnològics en dos grans àmbits, el risc químic en establiments industrials i el de transport de mercaderies perilloses.

Concretament, en l’aspecte del risc químic, Salou pot tenir afectació tant per zona d’intervenció com d’alerta. La zona d’intervenció indica el màxim perill per a la població i els béns, en funció dels possibles escenaris de risc químic declarats per les empreses. La zona d’alerta assenyala on cal protegir només les persones vulnerables. Pràcticament tot el nostre municipi està afectat per aquesta situació de perill.
Hi ha fins a vuit indústries que podrien afectar a Salou. Creiem que la situació en la qual es troba el nostre municipi és suficientment greu. I la resposta del regidor i de l’alcalde no ens deixa tranquils.

Pel que fa als plans de seguretat, l’equip de govern va dir que s’està treballant el DUPROCIM, que és el que regularitza tots els plans d’emergència del municipi. És el document de Protecció Civil únic del municipi, i aquí s’inclouran tots els vigents i actualitzats. I sobre l’activació de les sirenes, va assegurar que depèn de CECAT i que no és decisió del municipi i no es poden activar manualment. Novament, resposta equivocada.

Salou, en matèria de protecció civil, té fins a deu plans d’obligat compliment des del 2002 però estan tots caducats, o en alguns casos fins i tot no elaborats. No és només un problema d’aquest mandat, la cosa ve de lluny. A més, constatem que tota la zona del Cap de Salou i la zona oest del territori (Barenys, Platja Ponent, Centre) es troben sense sirenes de risc químic. Per tant, caldria reclamar la instal·lació d’aquests equipaments a la Generalitat. Sobre l’accionament manual de les sirenes, disposem d’opinions de professionals que afirmen la possibilitat de fer-ho per decisió municipal, i és per això que sol·licitarem formalment un pronunciament per part de fonts oficials.

També és important recordar que el risc d’inundacions del municipi és força elevat. I malgrat l’obligació de disposar del pla d’emergència per inundacions, està pendent de revisió, que vol dir que està caducat, ja que va ser homologat l’any 2003. La planificació d’emergències del municipi de Salou està pendent de revisions i elaboracions. Cal tenir en compte que els plans s’han de revisar cada quatre anys i, posteriorment, s’han d’homologar.

Finalment, el regidor va afirmar que s’hauria de preguntar als membres de la taula d’anàlisi de l’accident a IQOXE i de la comissió de treball de la Generalitat perquè Salou no hi és. Considerem que, si bé és totalment cert que el regidor no té poder de convocatòria en aquests estaments, sí que pot mostrar el seu interès per ser-hi, i fer valer tot el seu càrrec en un tema tan important com aquest. Cosa que no ha fet ni en aquest mandat, marcat per les situacions d’emergència, ni en els anteriors on els plans de seguretat ja eren caducs, tot i ser el mateix regidor de Seguretat Ciutadana.

Des d’ERC Salou ens comprometem a treballar per solucionar els problemes que es deriven d’aquesta àrea a nivell local, i a traslladar als nostres representants al Parlament de Catalunya el descontentament per no estar presents en reunions i comissions en aspectes que afecten d’una manera totalment negativa el nostre municipi. Ens oferim a treballar en conjunt amb un únic objectiu, la seguretat i el benestar dels nostres veïns i veïnes.