.

.

TOTS 21

Un moment de la presentació del Pla de Mobilitat de Salou. Foto: Tarragona21

Salou prioritzarà la mobilitat a peu i en bicicleta i reduirà l’ús del cotxe en determinades zones per tal de seguir una criteris de sostenibilitat mediambiental i de millora de la mobilitat.

Salou no té els greus problemes de saturació de Tarragona o Reus, on aparcar-hi és una quimera fora dels aparcaments, però és una ciutat estacional i en el dia a dia necessita aprofundir en millores, principalment quant a l’estat de les voreres, necessitat de més passos per a vianants (en calen 400 nous) o l’alta mobilitat de la plaça d’Europa, que arriba a reunir 40.000 vehicles diaris en determinades jornades estivals.

Afrontar aquestes reptes es farà amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que s’aplicarà l’any 2020 i que compta amb una aportació de 86.000 euros. La ciutadania hi podrà fer aportacions.

Aquest matí el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González; junt amb el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut; i Joan Estevadeordal, responsable de l’empresa INTRA; han presentat el Pla.

Tal com ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, “es tracta d’un instrument de planificació de les polítiques ja empreses per l’Ajuntament, amb l’objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb els principis d’integració, participació i avaluació, el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles, a peu, bicicleta i transport públic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.” González, ha destacat “el clar compromís d’aquest ajuntament en treballar per la millora de la mobilitat, una mobilitat sostenible i segura, de residents i visitants que redundarà en una millor qualitat de vida”.

L’entorn normatiu del Pla de Mobilitat de Salou s’articula sota el criteris normatius de la llei 9/2003, 10 de juny, de la mobilitat, les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), i el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona i les pròpies ordenances i normatives municipals en matèria de mobilitat.

Els principis directors de la planificació de la mobilitat al municipi Salou són millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport, configurant un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu, augmentant la Integració social tot aportant una accessibilitat més universal o incrementant la qualitat de vida dels ciutadans.

Pautes de mobilitat més sostenibles

També es busca no comprometre les condicions de salut dels ciutadans, aportar més seguretat en els desplaçaments i establint unes pautes de mobilitat més sostenibles. Així, es crearan rutes a peu amb destins concrets (la biblioteca municipal o le escoles). La mobilitat a peu de Salou és del 75%, molt elevada, però es vol incrementar-la més, a part de crear rutes amb bici que convisquin amb els vianants.

Segons el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut, “els plans de mobilitat sostenible s’entenen com un procés tècnic i social de participació i de presa de decisions en matèria de mobilitat”. Tot seguit, el regidor ha explicat que el procés tècnic d’elaboració del pla s’estructura bàsicament en tres fases.

En la primera s’ha recollit informació, es definirà i executarà el treball de camp. S’analitzarà l’oferta existent i de la demanda formació, es caracteritzarà el sistema de mobilitat i es farà una diagnosi participada de la situació actual i la prevista pel futur, amb els punts forts i febles del sistema de mobilitat

La segona fase inclourà propostes d’actuació, programa i indicadors finals. La tercwra fase serà la de la tramitació

Montagut ha afegit que ”actualment s’està fen un recull de dades de l’oferta i demanda de mobilitat per modes de transport: Mobilitat vianants (a peu), Mobilitat amb bicicleta, Mobilitat amb transport públic, Mobilitat amb vehicle privat motoritzat, i Mobilitat de mercaderies.”

Per la seva part, Joan Estevadeordal, responsable de l’empresa INTRA ha explicat que “s’està analitzant tota l’oferta del municipi, tots els elements que hi ha, junt amb la seva demanda, que no es altra que l’ús que se’n fa d’aquests elements.”

Cal destacar que també es realitzaran enquestes telefòniques de mobilitat a residents en el municipi, durant la primera quinzena d’octubre. Així com enquestes a treballadors, i turistes.

Un cop finalitzada la feina de camp, el pla d’acció definirà les directrius i les línies estratègiques a partir de les quals es desplegaran els objectius específics i els programes concrets proposats, amb la incorporació del cost d’inversió i manteniment/explotació de les actuacions proposades, per tal de poder valorar que les propostes son assumibles.

El calendari dels treballs es preveu de 18 mesos, amb previsió de la Diagnosi participada per al mes de gener de 2019, i el Pla d’acció per al maig/juny de 2019, i la tramitació del PMUS fins a desembre de 2019.

Durant la presentació, els regidors han volgut agrair la feina i implicació dels tècnics de les àrees involucrades en el pla, així com de l’ATM Camp de Tarragona, i de l’empresa INTRA.