.

.

TOTS 21

La durada del contracte està prevista en dos anys, prorrogable a 2 anys més. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte per al manteniment i conservació de l’enllumenat públic i ornamental de Reus, un servei que surt a concurs amb un pressupost anual de 959.743,94 euros (IVA inclòs). La durada del contracte està prevista en dos anys, prorrogable a 2 anys més.

L’objectiu del servei és garantir el correcte estat i nivell de funcionament de les instal·lacions, garantir els nivells reglamentaris de seguretat elèctrica respecte les persones i béns, la prevenció de possibles avaries i la realització de reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores, etc, que li siguin especialment encarregats pel departament tècnic municipal que tindrà atribuïda la gestió i supervisió de les tasques.

D’acord a les bases del concurs públic, l’empresa adjudicatària disposarà i destinarà al servei de la ciutat de Reus el personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i per a la correcta prestació del servei de conservació i manteniment, i del funcionament de l’enllumenat públic. Serà indispensable que els treballadors vinculats al servei estiguin adscrits, localitzats i en dedicació exclusiva al servei de manteniment desenvolupat a la ciutat de Reus.

L’empresa adjudicatària disposarà en tot moment d’una capacitat organitzativa per destinar els recursos humans i els mitjans exigits a fi d’obtenir un rendiment màxim en l’execució del servei. En aquest sentit, definirà i portarà a terme un programa de manteniment, amb el qual s’organitzaran els efectius destinats al servei, el calendari i periodicitat d’execució, itineraris i rutines per cobrir totes les instal·lacions d’enllumenat de la ciutat i compatibilitzant i integrant les tasques i operacions d’un manteniment preventiu, normatiu i correctiu. El programa haurà de preveure les següents tasques:

 • Control de funcionament de punts de llums.
 • Reposició programada de làmpades.
 • Control horari de funcionament de l’enllumenat i de la reducció de flux.
 • Revisions i verificacions elèctriques dels quadres de les instal·lacions.
 • Control de l’estat dels elements mecànics, línies i canalitzacions de les instal·lacions.
 • Neteja i retirada d’elements adherits a llumeneres, columnes i quadres.
 • Inspecció i vigilància de les instal·lacions de l’enllumenat públic.
 • Comprovacions especifiques de les instal·lacions.
 • Inspeccions Periòdiques de Baixa Tensió.
 • Servei de guàrdia i emergències.
 • Operacions de Correctius i reparacions d’avaries.

Redacció