.

.

TOTS 21

La regidora d'Habitatge, Teresa Pallarès. Foto: Cedida

La regidora d’Habitatge, Teresa Pallarès. Foto: Cedida

La regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de subvencions a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Reus, amb un pressupost de 215.000 euros. La finalitat dels ajuts és incrementar el nombre d’habitatges de la Borsa  de Lloguer de Reus i, alhora, mobili tzar el parc d’habitatges buits i incrementar la seva qualitat habitacional.

Una de les novetats de la convocatòria d’enguany és l’increment en l’import màxim de l’ajut, que passa de 10.000 a 15.000 euros per habitatge, sempre que no se superi el 50% del pressupost de l’obra previst en les bases de la convocatòria. La inversió mínima de l’obra ha de ser de 3.000 euros per habitatge

També com a novetat,  aquest percentatge podrà ampliar-se fins al 75%, quan la propietat de l’habitatge sigui d’una entitat del tercer sector que tingui com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge a persones en situació de vulnerabilitat.

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 3 mesos a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, prevista per aquest divendres 17 de març.

L’Ajuntament oferirà als propietaris un servei de preavaluació per informar i orientar sobre les millores que cal fer a l’habitatge. La convocatòria del programa d’ajudes determinarà les actuacions que podran ser objecte de subvenció, que les bases avancen:

  • Adequació de peces i elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament,.
  • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
  • Repàs d’elements deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
  • Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
  • Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de disposar de la corresponent cèdula d’habitabilitat per poder-se beneficiar de la subvenció.

Els habitatges hauran d’estar a disposició de la Borsa de Lloguer de Reus durant 5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

El programa de rehabilitació d’habitatges amb destí la Borsa de lloguer de Reus va concedir 78.165,51 euros en ajudes a la rehabilitació d’habitatges en la convocatòria de 2020. Es van acceptar 10 sol·licituds de les 34 presentades, tot i que finalment un sol·licitant va desistit. La convocatòria va permetre incorporar 9 habitatges a la Borsa de Lloguer Social.

Rehabilitació d’edificis
Les bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació preveien dos programes; el programa I de rehabilitació d’habitatges del qual ara en surt la nova convocatòria, i el programa II d’ajuts per a la rehabilitació energètica i d’accessibilitat d’edificis d’ús residencial.

En la convocatòria del 2020 d’aquest segon programa es van acceptar 18 de les 65 sol·licituds presentades, la qual cosa va comportar millores per a un total de 225 habitatges. Les ajudes concedides sumen un import total de 545.615,11 euros

En l’actual convocatòria no s’activa el programa II perquè el seu finançament està cobert mitjançant els ajuts aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l’Instrument de Recuperació Next Generation EU; i es gestiona mitjançant l‘Oficina Local de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp, fruit d‘un conveni de col·laboració entre l‘ajuntament i l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya, i  l’ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp.

Des de la posada en funcionament el mes de maig de l’any passat, l‘Oficina Local de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp ha atès 143 consultes, i que han derivat en  104 expedients, dels quals 70 són de Reus i 34 d’altres municipis del Baix Camp. Les sol·licituds estan pendents de resolució per part de l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya.