.

Els mesuraments de 2018 certifiquen que les emissions de COV no superen els límits recomanats en cap dels municipis analitzats

Els mesuraments de 2018 certifiquen que les emissions de COV no superen els límits recomanats en cap dels municipis analitzats

Repsol ha presentat avui el Pla de Sostenibilitat 2019 que recull els compromisos de la companyia amb el territori, les persones i el medi ambient. El nou Pla de Sostenibilitat 2018 recull els compromisos del Complex Industrial a través de 18 accions que responen a les expectatives identificades entre els grups d’interès de la companyia, i que s’ajusten als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promouen les Nacions Unides. Entre les accions que recull el Pla destaca especialment l’impuls i la publicació de l’Informe Observatori de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona que coordina la Fundació Institut Cerdà i que duu a terme, en l’aspecte científic l’Eurecat i la URV.

Repsol ha anunciat en l’acte de presentació del Pla de Sostenibilitat que donarà continuïtat a la monitorització sistemàtica de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona a través de l’Informe-Observatori anual que n’avaluarà els resultats. La companyia, compromesa amb la disminució constant dels impactes en el territori, ha valorat molt positivament la prova pilot de 2018 ja que cap de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) va superar els límits mitjans establerts per la legislació o les recomanacions ambientals existents.

La monitorització permanent a diferents punts del territori permetrà un control constant i sistemàtic dels components de l’aire, fet que servirà per augmentar el coneixement de la presència de COV i millorar l’eficiència de les mesures ambientals per mitigar-los encara més. Durant el 2018 es van realitzar mesuraments de 53 compostos en 16 punts diferents del perímetre de les instal·lacions del polígon nord de Repsol, en les quals es va detectar la presència de 43 compostos. Durant l’estudi s’ha avaluat l’aire dels municipis de Constantí, El Morell, Vilallonga, Puigdelfí-Perafort, Reus i Tarragona. També es fan mesuraments a Barcelona i Prades com a elements comparatius de l’estudi.

Durant aquest primer any de treballs, el mètode utilitzat per als mesuraments ha estat avalat per la publicació́ científica Science of the Total Environment, que va publicar l’article acadèmic Mostreig passiu de compostos orgànics volàtils en atmosferes industrials: determinacions i aplicació́ de la taxa d’absorció. En aquest treball es descriu el mètode innovador utilitzat a l’hora d’avaluar els COV de l’aire al perímetre industrial de Tarragona.

L’equip científic que ha dirigit l’estudi, que ha encapçalat l’Eurecat i la URV ha fet una avaluació dels mesuraments amb les conclusions següents:

  1. El mètode utilitzat possibilita fer un mostreig molt simple, sense infraestructures complexes, permetent valorar la concentració́ dels compostos com a mitjana de 14 dies.
  2. Amb les dades dels mostrejos de 14 dies, es poden obtenir valors de concentració́ anual que ens dóna informació́ de la qualitat de l’aire en termes legislatius de valor d’immissió́ referenciats a valors límits anuals.
  3. El mètode de mostrejadors passius ha estat validat per a 54 compostos orgànics volàtils (COV) respecte mostrejos actius, A més, per a aquells compostos com el benzè̀ que es mesuren en continu mitjançant la Xarxa de Vigilància i Prevenció́ de Contaminació́ Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat, s’han obtingut valors molt similars. Aquest mètode, per tant, presenta una bona robustesa i uns límits de detecció́ adequats per a fer estudis d’impacte ambiental.
  4. S’ha pogut quantificar la presència de 43 COV en la zona perimetral industrial, així́ com també́, la majoria d’ells, en les poblacions incloses en l’estudi.
  5. En el cas del benzè̀, únic compost sotmès a normativa, les concentracions trobades en les diferents poblacions estan per sota del valor legislat 5 μg m-3 com a mitjana anual.
  6. En algunes poblacions es pot apreciar uns valors de concentració́ lleugerament superiors als valors que correspondrien per a la seva activitat, indicant un cert efecte de l’activitat industrial propera.
  7. No hi ha dades de la presència de la majoria d’aquests compostos a l’atmosfera del Camp de Tarragona, pel que seria desitjable poder seguir fent aquests estudis d’avaluació́ per tal de veure com evoluciona la seva presència amb el temps.

Aquestes conclusions han permès un millor coneixement de les condicions atmosfèriques a l’entorn del Complex Industrial de Repsol i, sobretot, són una base de treball excel·lent per donar continuïtat a l’estudi i seguir responent a la demanda social d’informació.

Per tal de millorar la interlocució del territori, a partir d’aquestes conclusions, l’Institut Cerdà, coordinador de l’Informe-Observatori i Repsol han obert un procés de participació i diàleg. L’objectiu és ampliar l’abast de l’estudi, amb nous punts de mesura, augmentar el nombre de mostrejos i ampliar el nombre components analitzats. La continuïtat de l’estudi aportarà més informació́ de valor afegit a tots els agents del territori, públics i privats, implicats en la gestió́ de la qualitat de l’aire, i per tal de facilitar la presa de decisions a curt, mig i llarg termini.

Paral·lelament a la tasca de control i reducció d’emissions, Repsol ha realitzat un ambiciós pla de millores ambientals al conjunt del Complex Industrial. En aquest sentit, s’ha realitzat una inversió de 50 milions d’euros, 31 dels quals han estat destinats a la reducció de les emissions d’òxids de nitrogen i, per tant, vinculats a la millora directe de la qualitat de l’aire del territori.