.

.

TOTS 21

Manifestació de treballadors a l’autovia de Salou el passat 9 de maig

Pendent de ser ratificat a l’assemblea de treballadors convocada demà divendres, 12 de maig, comitè d’empresa i empresa de Bic Graphic han arribat a un preacord que inclou que el nombre d’afectats per l’ERE es redueix a 120 llocs de treball, en comptes del 136 previstos, i millorant condicions.

Altrament, queden exclosos els següents col·lectius: embarassades, en el cas de parelles que ambdues parts treballin a l’empresa només es pot aplicar a una de les, unitats familiars monoparentals. Els criteris d’exclusió no s’aplicaran en els casos de sol·licitud voluntària.

També s’accepta voluntarietat per reduir el nombre d’afectats. Els treballadors menors de 55 anys afectats per acomiadament tindran dret a la indemnització prevista a l’Estatut dels Treballadors com a acomiadament improcedent. Per a la base de càlcul de la indemnització no es tindrà en compte l’impacte salarial dels dies de vaga.

El preacord fixa també que s’abonarà un lineal per fidelització entre els següents termes: menys de 7 anys d’antiguitat un lineal de 2.500 euros bruts, entre 7 i menys de 12 anys d’antiguitat un lineal de 4.000 euros bruts i a més de 12 anys d’antiguitat un lineal de 6.000 euros bruts.

Els treballadors d’entre 55 i 57 anys no podran ser afectats forçosament, i els treballadors més grans de 58 anys afectats per l’ERO accediran a una situació de prejubilació en les següents condicions:

– Complement del 85% del salari fins accedir a la situació de jubilació anticipada involuntària o, com a màxim, fins a fer 62 anys.
– L’acompanyament tindrà una durada mínima de dos anys.
– L’import del cost de la prejubilació equivaldrà com a mínim a la indemnització que correspondria al treballador per acomiadament per causes objectives (20 dies de salari per any de servei amb el límit de 12 mensualitats).
– Addicionalment a les compensacions previstes en les clàusules anteriors, el treballador afectat per aquest ERO que acrediti 55 anys o més d’edat, tindrà dret al pagament del conveni especial amb la Seguretat Social que regula la legislació laboral i de Seguretat Social actual.

D’altra banda, els treballadors que continuïn a l’empresa durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de novembre de 2017 percebran un plus equivalent a tres dies de salari brut per cada mes que prestin servei.

Un cop determinat el llistat definitiu d’afectats per l’ERO, es traslladarà a BIC Iberia per a determinar quins treballadors poden ocupar una vacant a l’empresa i s’oferirà la possibilitat d’ocupar la vacant respectant com a mínim les condicions de salari i antiguitat actuals a BIC Graphic.