.

.

TOTS 21

Imatge d'una visita a l'Espai Aigua del Consorci

Imatge d’una visita a l’Espai Aigua del Consorci

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha efectuat un estudi de coneixement i valoració del Consorci entre la població major de 16 anys de les comarques que en formen part, i d’avaluació dels serveis per part dels consorciats (ajuntaments i indústries), els seus clients directes. Els treballs els ha efectuat l’empresa reusenca CERES durant el mes de maig d’aquest any.

Els resultats obtinguts permetran, a partir de les dades de la valoració i el nivell de coneixença sobre l’organisme, introduir propostes d’acció en l’àmbit de la comunicació, dins del Pla de Comunicació que s’integra en el Pla Estratègic 2016- 2020 que s’està redactant.

Les dades recollides a l’estudi mostren que el coneixement del Consorci per part de la població ha augmentat un 22%, en comparació amb l’estudi que es va fer el 2004. Tot i així, els coneixedors de l’organisme –que solen ser homes amb estudis alts residents al Tarragonès- són menys de la meitat de la mostra consultada, un 45%, per la qual cosa es considera que hi ha oportunitat de treballar per millorar la coneixença.

Aquestes persones consideren el CAT una entitat necessària i de referència en temes d’aigua, per la qual cosa la societat tarragonina, que sap qui és el Consorci, en té una imatge molt positiva.

Les funcions del CAT

Cal destacar que les persones que coneixen l’organisme també saben especificar les funcions que desenvolupa el CAT, les més esmentades han estat la distribució d’aigua al municipi i el seu control de qualitat, i els òrgans que el composen.

Quant al coneixement de les entitats que formen part del CAT, un 50% de la població enquestada afirma que són els ajuntaments, mentre que un 45% també esmenta l’Administració hidràulica catalana (tot i que l’ACA no en forma part). S’esmenten en menor mesura les empreses, la Generalitat i altres entitats. Un 34% de la mostra consultada desconeix les entitats que formen part del CAT.

D’altra banda, l’estudi també exposa que la població està satisfeta amb els serveis proporcionats pel Consorci, ja que la majoria de la mostra consultada, concretament el 38% considera que la qualitat de l’aigua s’ha mantingut i el 28% diu que ha millorat, mentre que en el cas del subministrament d’aigua un 48% de la població consultada pensa que ha millorat, i un 44% opina que s’ha mantingut igual.

Els consorciats perceben el CAT com un òrgan “necessari, competent i compromès amb el territori”.

L’estudi de valoració per part dels seus membres mostra que, tant els ajuntaments com les indústries, tenen una visió molt positiva del Consorci, ja que l’identifiquen amb un òrgan necessari, competent i compromès amb el territori, atorgant-li els ajuntaments una nota de 8.32 i les indústries un 8.27, ambdues sobre un total de 10 punts, en base a diferents aspectes concrets del servei (qualitat, infraestructures, manteniment, incidents, informació, atenció, professionalitat,…).

Els ajuntaments també pensen que està compromès amb el medi ambient i les indústries que gaudeix de prestigi. Tant indústries com ajuntaments afirmen mantenir una relació bona o molt bona amb el CAT, majoritàriament amb contactes esporàdics.

Els ajuntaments i les indústries tenen un alt coneixement del CAT, a qui dóna servei i qui el composa, per bé que no fan esment de les Comunitats de Regants. En relació al nivell de coneixement de les funcions globals del CAT, els ajuntaments destaquen de forma espontània la distribució d’aigua als municipis com a principal funció, mentre les indústries destaquen l’administració i gestió d’una concessió d’aigües de l’Ebre, el manteniment i la millora de les infraestructures d’abastament d’aigua i la potabilització de l’aigua, en aquest ordre.

La qualitat de l’aigua

La valoració de la percepció sobre l’evolució de la qualitat de l’aigua és positiva en ambdós casos, ja que un 58% dels ajuntaments enquestats consideren que ha millorat en els darrers anys i el 32% que s’ha mantingut, mentre només un 12% pensa que “ha empitjorat”.

En el cas de les indústries, un 55% pensa que s’ha mantingut igual i un 45% que ha millorat bastant, no havent-hi cap valoració negativa.

En relació a la percepció sobre l’evolució del subministrament d’aigua hi ha una divisió, tant en els ajuntaments com en les indústries, entre els que consideren que ha millorat (56% i 45% respectivament) i els que opinen que s’ha mantingut igual (44% i 55% respectivament).

“La gran quantitat de dades que aporta l’estudi seran de molta utilitat per incidir d’una manera més directa en els diferents aspectes de comunicació, divulgació i de campanyes que es puguin orientar a un determinat segment de la població”, destaca el CAT.