.

.

TOTS 21

L’objectiu d’aquesta actuació es realitzar un nou paviment al Passeig del Ferrocarril, Sud, a Creixell. Foto: Ajuntament

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2020 va aprovar inicialment el ‘Projecte bàsic i d’execució per la Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell’, amb un pressupost d’execució per contracte de 148.721,95€ IVA inclòs.

D’acord amb l’establert a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet el projecte aprovat a informació pública pel termini de trenta dies, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia, i a la pàgina web de la Corporació, per tal que es puguin presentar al-legacions si s’escau. Si en el termini d’exposició pública no es presenten al-legacions s’entendrà el projectge aprovat definitivament

Segons es recull al Projecte Bàsic i d’Execució, l’objectiu d’aquesta actuació es realitzar un nou paviment al Passeig del Ferrocarril, Sud, a Creixell. Al estar l’àmbit d’actuació dins el perímetre de la zona PEIN, es a dir, dins una zona d’interès natural reconegut, es creu convenient realitzar aquesta nova pavimentació amb un sistema idoni per espais on es vulgui mantenir un aspecte natural i estigui compost per materials no perjudicials per la fauna i el medi ambient. El paviment que compleix amb aquest propòsit, és un paviment de terra de molt alta estabilització, amb àrids naturals d’aportació idonis i un conglomerant ecològic lliure de CO2 en la seva fabricació. Aquest sistema de pavimentació es conegut com a Sauló Sòlid.

El nou paviment de Sauló Sòlid, s’executarà amb una capa de 15 cm, permetent aquest gruix un trànsit de turismes i un esporàdic de camions lleugers, essent aquesta, la càrrega d’us prevista del paviment. S’ha optat per realitzar el nou paviment a sobre del paviment asfàltic existent per tal de fer econòmicament viable la proposta pel Consistori. A més d’aprofitar les característiques de planeïtat i resistència que ofereix el paviment existent com a subase de la nova pavimentació. Entre el nou paviment i l’existent és realitzarà una zona de transició de 5ml amb un pendent màxim del 3% per tal de crear una transició progressiva entre paviments.

Es crearan passallisos amb la funció de reductores de velocitat, provinent de la demanda del Consistori d’introduir en el projecte elements amb aquesta funció. Inicialment aquest va demanar un a cada inici de via i un a meitat. El número d’elements amb funció de reductores s’ha augmentat a 5 unitats amb la finalitat de reduir la velocitat de circulació dels vehicles.

Aquests passallisos tenen, a més, la funció de canal que permet la connexió entre els dos laterals de la via, permetent el transvàs de les aigües pluvials. Aquests es realitzaran amb Sauló Sòlid per tenir una uniformitat estètica i de material. El pendent dels passallisos serà com a màxim del 10% per una velocitat de 30km/h, segons Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. Maig de 2009. Als laterals de la nova pavimentació de Sauló Sòlid es replanaran de forma atalussada amb matxuca d’aportació de diàmetre entre 25 i 50mm per evitar erosió lateral de la nova pavimentació i permetre el drenatge de les aigües pluvials.

La formació de junts en el paviment respon a paràmetres estètics. Tècnicament no son necessàries ja que en el cas de que apareguin fisures, aquestes no tenen una afectació en la resistència ni durabilitat del paviment. Per tant, per tal de donar viabilitat econòmica al projecte amb els paràmetres transmesos pel Consistori, s’han estimat com a no necessaries i no s’en realitzarán. En un el tram lateral que voreja el càmping la Gavina existeix una cuneta de formigó. En aquest tram es procedirà a fer un tall lateral rectilini de la capa de Sauló Sòlid per tal de tenir un bon acabament i continuïtat amb la cuneta a fi de realitzar un bon desguàs de les aigües pluvials.

Per fer possible aquesta actuació es realitzaran una sèrie de obres preparatòries per tal de permetre els inicis dels treballs. Aquestes actuacions son de neteja i desbrossada de la zona d’actuació, retirada dels elements a eliminar, adequació i control dels accessos, identificació i intervenció de les zones amb forats que necessitin una reparació puntual. Posteriorment es realitzaran els treballs de pavimentació i creació de passallisos.

Redacció