.

.

TOTS 21

L’Institut Ramon Barbat oferirà el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitat comercial amb adaptació a turisme. És un cicle que pretén preparar els alumnes per gestionar un petit establiment comercial, amb continguts com aparadorisme, aplicacions informàtiques per al comerç, gestió de compres, anglès o francès.

Totes dues famílies professionals s’ofereixen en modalitat DUAL, en la qual l’alumne combina la formació en el centre i l’activitat productiva de l’empresa. L’objectiu de la formació DUAL és millorar la formació de l’aprenent, integrant-lo en la cultura i tecnologies de l’empresa. Així doncs, els alumnes reben aquesta formació a l’empresa de forma remunerada, ja sigui amb un contracte laboral o amb beca.

El centre ofereix també el servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral, servei que permet capitalitzar l’experiència laboral per arribar a obtenir la titulació d’FP.

El Ramon Barbat és l’únic centre de la demarcació que ofereix els Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Instal·lacions de producció de calor i el d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització en modalitat d’alternança (en tres anys dues titulacions). De la mateixa família, també és l’únic centre que ofereix el Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

El centre fa més de 35 anys que prepara els alumnes en aquestes especialitats, per tant compta amb una llarga experiència i disposa dels millors tallers de l’especialitat. De fet, a l’actualitat hi ha una forta demanda de professionals d’aquest sector, i per tant, un alt percentatge d’alumnes aconsegueixen contractes laborals un cop acabat el període de pràctiques d’empresa (FCT).