.

Pla general del ple extraordinari de l’Ajuntament de Tarragona del 5 d’octubre del 2018. (Horitzontal)

L’Ajuntament de Tarragona votarà aquest dimecres en plenari un ‘Codi Ètic i de Bon Govern’ que ha de regir l’actuació tant dels alts càrrecs (electes inclosos) com del personal municipal en tots els àmbits (organismes autònoms i empreses incloses). Proposta cuinada per iniciativa de l’àrea de Trasparència i Bon Govern, que penja del tinent d’alcalde José Luis Martín, aquest document dona resposta a la llei del Parlament del 2014 que requereix als consistoris no només a crear aquesta eina sinó també determinar les infraccions en cas d’incompliment.

I en aquest capítol, poca broma pel que fa als alts càrrec no electes (òbviament els regidors en cap cas podran ser ni inhabilitats ni destituïts). El codi es remet a les sancions de la llei sorgida de la cambra catalana, on es regula que els casos molt greus poden arribar a suposar una multa de fins a 12.000 euros, la inhabilitació entre un any i cinc i fins i tot la destitució del càrrec. Entren dins d’aquesta categoria pel que fa a transparència “donar informació parcial, o ometre o manipular informació rellevant amb l’objectiu d’influir en la formació de l’opinió ciutadana (…) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la informació (…) Ocultar l’existència d’informació pública per a impedir-ne el coneixement i l’accés”. I pel que fa a la matèria de bon govern, hi destaca el fet de “prendre decisions o adoptar mesures manifestament contràries a la Constitució o a l’Estatut d’autonomia (…) Cometre actes o omissions que vulnerin el contingut essencial dels drets i les llibertats públiques (…) Prendre decisions, dur a terme actuacions o cometre omissions amb finalitat discriminatòria, per raó de qualsevol circumstància personal o social”. Cal tenir present, però, que “el règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser constitutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la llei, pot ésser aplicable un altre règim de responsabilitat administrativa o de naturalesa jurisdiccional”.

En el cas dels alts càrrecs en l’àmbit dels ens locals, la llei explicita que els que poden ordenar la incoació d’un expedient són l’alcalde o bé el ple. Tanmateix, i en forma de mecanisme de control intern, el codi que es preveu aprovar aquest dimecres a Tarragona articula la creació d’un Comitè d’Ètica de l’Ajuntament que n’ha de vetllar pel seu compliment. Aquest òrgan haurà de formular recomanacions i propostes de millora, rebre queixes en relació a la conducta dels alts carrecs i donar-lis el tràmit que correspongui i emtre un informe anual de l’activitat. El comitè està format per un representant de cada grup polític, sense vot ponderat, un funcionari de l’àmbit directiu “escollit entre ells” i el cap de Secció de Bon Govern que actuarà com a secretari. Els acords s’hauran de prendre amb el vot favorable de dos terços dels membres.