.

L'Ajuntament congela els principals impostos l'any vinent

L’Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos i taxes municipals per 2015 amb l’objectiu de “no augmentar la pressió fiscal als ciutadans” i “pal·liar la difícil situació econòmica que viuen moltes famílies”, afirma el consistori. I ho farà seguint el manual polític: congelar en any d’eleccions municipals. En aquest sentit, el preu de l’IBI, la recollida d’escombraries, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’aigua i el del clavegueram, l’ IAE i la plusvàlua, així com la resta de taxes, mantenen el seu preu. També es congelaran les taxes de les llars d’infants, el Patronat d’Esports, de l’Escola de Municipal de Música, les dels Cursos de Formació d’Adults i la dels Serveis Funeraris. En total, es tracta de 41 mesures de bonificació fiscal, “la qual cosa situa a Tarragona entre les ciutats que més bonifica”, explica el tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Pau Pérez.

I afegeix: “Hem fet un esforç molt important per contenir la despesa corrent, per aquest motiu ara podem  congelar impostos i taxes. Per exemple, el servei de recollida d’escombraries no augmentarà, malgrat que hauria de fer-ho per cobrir les despeses del servei. El que sí contemplem són noves bonificacions fiscals, que s’afegeixen a les que hem anat incorporant en els darrers set anys”.

Congelació del preu de l’aigua i la del clavegueram

El Consell d’Administració d’Ematsa ha d’aprovar la congelació el rebut de l’aigua i la del clavegueram. Paral·lelament també es proposarà l’increment de la partida del fons social per bonificar a les persones amb escassos recursos. Uns ajuts que s’han anat incrementant any rere any. L’any passat es van destinar 65.000 euros a bonificar el rebut de l’aigua a les persones amb precarietat econòmica, mentre enguany hi ha un increment de 5.000, per la qual cosa es destinaran 70.000 euros. Un ajut que enguany ja ha beneficiat a 264 famílies tarragonines i que representa un increment d’un 8% respecte  l’any passat.

Rebaixes fiscals per fomentar l’ocupació

L’Ajuntament també aplicarà bonificacions fiscals als tributs de l’IBI i l’ICIO amb l’objectiu de fomentar l’ocupació. Es tracten de mesures que afavoreixen la contractació de treballadors indefinits. “És una proposta de foment de l’ocupació estable, en un moment que tanta falta fa”, afegeix Pau Pérez.

A aquesta bonificació s’hi podran acollir les persones que fan una inversió d’acord amb una activitat productiva que, per una banda fa augmentar el valor cadastral de l’immoble i, per l’altra, impliqui la generació d’ocupació. És a dir, per cada nou treballador que es contracti es bonificarà al propietari amb un 15% podent arribar a un màxim del 90%. El requisit és que el negoci ja existeixi i que la inversió impliqui la millora del local o establiment i l’increment de la plantilla laboral. “Amb aquesta mesura es propicia el foment de l’ocupació en dos sentits: per una banda s’ocupen treballadors en les obres d’ampliació o rehabilitació del negoci i, per l’altra, tornem a incentivar l’ocupació en el moment que un dels requisits és que s’ha d’incrementar la plantilla laboral”.

La tercera de les bonificacions fiscals planteja una tarifa especial de la taxa de brossa que afecta als professionals que desenvolupen la seva activitat a casa. És a dir, autònoms que –en molts casos empesos per la crisi– s’han instal·lat a casa per desenvolupar la seva activitat professional.

L’ordenança fiscal de la brossa recull que:

1. Els habitatges paguen segons categoria de carrer

2. Els locals paguen segons la superfície total del local, d’acord amb una escala que va dels 50m2 mínim fins als 400m2 o més.

3. Quan en un habitatge coincidia l’ús d’habitatge amb una activitat pagàven la quota de local d’acord amb aquella escala.

Per tant, aquesta mesura planteja que les persones físiques que declarin una part inferior als 50m2 de l’habitatge on estan empadronats a la realització d’una activitat econòmica paguin una quota única especial que, en tot cas, és superior a la quota màxima per habitatge i inferior a la quota mínima de local. Aquesta tarifa especial es justifica en el doble ús donat a l’habitatge, que generaria  una brossa domèstica i una brossa professional adaptant-la al percentatge real de cada una d’aquestes fonts de generació de residus. Amb aquesta modificació, quan la superfície declarada per l’activitat sigui inferior a 50 m2 pagaran per aquesta tarifa especial i única, adaptant a aquestes circumstàncies la taxa de la brossa. Una mesura que, Pau Pérez, valora com a “molt positiva, ja que les ordenances s’han d’adaptar en la mesura que es pugui a les necessitats reals de la gent”.

Segons el consistori, “totes aquestes bonificacions fiscals encaixen amb al Pla d’Ajust municipal vigent des de 2012”.

Increment de la bonificació pel pagament avançat dels impostos

D’altra banda, l’Ajuntament mantindrà la possibilitat de fraccionar el pagament dels impostos en sis terminis i fer el pagament avançat, que es bonificarà amb un 2,5%, a diferència de l’any passat que va ser del 2,2.

Un altre dels beneficis que es mantenen pels contribuents és l’increment de la partida d’ajuts pel pagament d’impostos i el fraccionament dels impostos i taxes, que es pot fer en deu terminis. Una de les novetats que es va incloure l’any passat i que es continuarà aplicant enguany és la dació en pagament en les plusvàlues i les execucions hipotecàries.

Bonificacions en la plusvàlua

S’apliquen bonificacions en el pagament de la plusvàlua en cas de successió. Aquesta bonificació en l’impost s’aplica en els casos d’herència  i afecta a ascendents, descendents i cònjuges respecte de l’habitatge habitual per a ús propi. El percentatge de bonificació varia en funció del valor cadastral del sòl.

Menys de 15.000 euros, té una bonificació del 95 %.

Més de 15.000 euros, té una bonificació del 50 %.

Bonificacions per a la creació d’ocupació estable

Està incorporada a l’ordenança fiscal de  l’IAE una bonificació per la creació d’ocupació estable a les empreses relacionades amb la construcció i promoció de terrenys i d’edificacions, que són les activitats que han registrat més desocupació. Les bonificacions s’efectuen quan hi ha un increment  de la plantilla de treballadors, amb contracte indefinit, durant el període impositiu anterior a l’aplicació de la bonificació i són les següents:

Fins a un augment del 15 % de personal, es bonifica un 5%

Fins a un augment del 25% de personal, es bonifica un 10 %

No es considera increment de plantilla si es produeix fora del terme municipal o per treballadors no empadronats al municipi de Tarragona.

Taxa gratuïta  per  casaments  civils

Els casaments civils a l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, són gratuïts i, els divendres per la tarda, tenen el mateix preu que els dissabtes per la tarda.

Reducció de taxes:

Quota reduïda per a informes sobre accidents de circulació en els supòsits de justícia gratuïta o torn d’ofici.

Quota zero en la taxa de drets d’examen per a persones en atur o amb discapacitat.

No s’exigeixen avals per deutes a l’Ajuntament inferiors a 3.000 euros.

Amb aquesta mesura  el contribuent que estigui patint problemes econòmics que li dificultin el pagament dels tributs municipals pot demanar un ajornament o fraccionament sense haver de presentar un aval bancari per l’import del deute, estalviant-se així els costos econòmics que hauria de pagar per aquest aval a l’entitat bancària. No ha de presentar cap mena de garantia. Per imports superiors a 6.000 € tot i que cal presentar garanties per l’ajornament o fraccionament, aquesta pot ser una fiança personal i solidària, sense que sigui imprescindible l’aval bancari.

Gratuïtat en l’autobús municipal:

“Amb l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic i ajudar als col·lectius més precaris”, continuen les bonificacions en l’autobús municipal. En aquest sentit, els escolars de primària fins a quart d’ESO tenen el transport gratuït, així com els aturats que han cobrat l’atur i esgotat totes les prestacions i els jubilats i pensionistes.
Preus especials als 8 aparcaments municipals