.

L’Ajuntament ha actuat en un total de dinou parades d’autobús del municipi. Foto: Ajuntament de Salou

L’Ajuntament de Salou ha estat realitzant obres d’arranjament a les marquesines instal·lades a les vies públiques del municipi, per tal de mantenir-les en bon estat, tant de neteja com d’imatge, amb el benentès que es tracta d’una actuació a l’espera de la tramitació d’una nova concessió en la qual ja s’està treballant.

No s’ha actuat de manera uniforme a totes les marquesines, sinó que s’han dut a terme només aquelles accions que han estat necessàries segons les condicions de cadascuna de les marquesines existents al municipi. En general, els treballs que s’han dut a terme han estat la instal·lació de plaques de policarbonat, amb tapajuntes, al sostre de la marquesina; la instal·lació de vidres, elements verticals, a la marquesina i I’arranjament dels suports si cal; la neteja general de la marquesina, inclòs la retirada d’adhesius i d’elements incorporats no permesos i la neteja de grafits; el pintat de la marquesina; així com també sanejar i refer la base de formigó dels perfils metàl·lics de la marquesina. Finalment, la càrrega i transport de les restes de materials obtinguts a l’abocador corresponent.

L’Ajuntament ha actuat en un total de dinou parades d’autobús del municipi: Ciutat Reus – Av. 11 setembre; Av. Carles Roig; Pg. Jaume I – Espigó Moll; Comunitats Autònomes – Estació Bus Ponent; Comunitats Autònomes – Estació Bus Llevant; Brusel·les; Torremolinos – Platja Llarga; Av. Carles Buïgas – Masia Catalana; Vendrell; Carretera Costa – Replanells Sud; Carretera Costa – Replanells Nord; Carretera Costa – Carretera Far Sud; Carretera Costa – Carretera Far Nord; Camí Racó – Xalets Salou; Jordi Cartanyà – Mirador Salou; Av. Andorra – Navarra; Av. Carles Buïgas – Arquus IV; Autovia Reus – Pl. Europa Llevant; i Autovia Reus – Pl. Europa Ponent.

L’adjudicació de les obres van ser a favor de l’empresa Talleres Valero Reus SL, amb un pressupost final de 13.357,19 €, IVA inclòs, i ha comptat amb un termini d’execució d’un mes des de la prèvia adjudicació.