.

.

TOTS 21

Una vita de La Pobla de Montornès. Foto: Repsol

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès ha creat el primer Premi de Narrativa Curta Ajuntament La Pobla de Montornès, que té com a objectiu ‘fomentar i promoure l’escriptura i la creació literària en llengua catalana’. Hi poden optar les persones majors de 18 anys o que els facin al llarg de l’any 2021. No hi poden participar les persones que formin part de l’organització.

Les bases indiquen que totes les obres han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens literaris. El tema és lliure. Els treballs han d’estar escrits en català, a una sola cara i doble espai, amb lletra Times New Roman o Arial i cos 12. L’extensió de les obres haurà de ser d’un màxim de 6 fulls i un mínim de 3, en format DIN-A4. Es presentaran 3 còpies. A la portada hi constarà el títol de l’obra i el pseudònim de l’ autor/a. Només s’admetrà una obra per autor/a. Per acceptar les còpies s’han de complir tots els requisits esmentats.

Els treballs es presentaran de la següent manera:

– En un sobre A, s’ha d’ incloure un full amb les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, adreça postal, telèfon i correu electrònic). A l’ exterior del sobre s’ ha de fer constar el pseudònim i el títol de l’ obra. El sobre ha de romandre tancat.

– En un sobre B, s’han d’introduir les 3 còpies de l’escrit i el sobre A. En el remitent anirà el pseudònim utilitzat i l’adreça postal de l’autor/a. A l’anvers ha de constar el següent: “Premi de Narrativa Curta Ajuntament La Pobla de Montornès”, i l’adreça C/ Sant Antoni nº 5 43761 La Pobla de Montornès (Tarragona).

El guanyador es compromet a enviar el text premiat en format PDF a l’organització en el transcurs de les 48 hores següents a la comunicació del premi. L’adreça de correu electrònic a la qual s’ha d’enviar és la següent: aj.pmontornes@altanet.org

El termini d’admissió de les obres finalitzarà el dia 30 de juny de 2021. Per als escrits enviats per correu postal la data del mata-segells no podrà ser posterior a aquesta data.

Es designaran dos finalistes d’entre tots els participants, els quals es comprometen a assistir a l’acte de lliurament de premis. Si no poden assistir-hi personalment, circumstància que haurà d’estar degudament justificada, podran delegar la seva representació en una altra persona.

La proclamació del guanyador/a, d’entre els dos finalistes, tindrà lloc en un acte públic que se celebrarà durant el transcurs de la Festa de la Pigota de la Pobla de Montornès, a mitjans d’octubre de 2021.

Per a cada un dels finalistes s’atorgarà un premi en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. El premi del guanyador serà de 300 € i el del finalista de 100 €. A més, l’obra del guanyador es publicarà a la revista local La Pigota de la Pobla de Montornès i a la pàgina web de l’Ajuntament.

El jurat estarà format per tres membres i vetllarà pel compliment íntegre de les bases del concurs. El jurat es reserva el dret de deixar desert el Premi si considera que cap escrit presenta el nivell suficient per a un concurs d’aquestes característiques. El veredicte serà inapel·lable. Es valorarà la qualitat, originalitat i la correcció lingüística i gramatical de les obres presentades.

Els originals de les obres presentades a concurs no es retornaran als seus autors respectius.