.

.

TOTS 21

Imatge del ple telemàtic. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat la liquidació del pressupost 2020 per un import de 45,69 milions d’euros. El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha donat compte avui al Ple Municipal del tancament del pressupost del 2020, que permet fer balanç de l’acció de govern i conèixer el romanent de tresoreria que es podrà destinar a accions per fer front a la pandèmia.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha fet una valoració molt positiva dels comptes, ja que el pressupost s’ha executat en un 83,03 % del global del pressupost de despeses, malgrat que algunes de les actuacions dels béns i serveis corrents no s’han pogut dur a terme com a conseqüència de la pandèmia. A aquest percentatge cal afegir-hi un 11,3%, que està ja compromès per la seva execució durant el 2021.

A més, cal destacar que, sense comptar la davallada d’ingressos a causa de les modificació de les ordenances fiscals per pal·liar els efectes de la crisi, s’hauria arribat a un grau d’execució del 94,89 % dels drets reconeguts sobre les previsions definitives.

Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat el Pla Local de Salut de Cambrils 2021-2025, com a eina per promoure la salut i el benestar de la població d’una forma sostenible, transversal i continuada, considerant la salut com l’estat de complert benestar físic, mental i social i no només com l’absència de malaltia.

Amb aquest acord, l’Ajuntament manifesta el compromís institucional amb la salut de la població, per impulsar i contribuir al desenvolupament de polítiques públiques de prevenció, protecció i promoció de la salut, i com a garantia de suport i de continuïtat del projecte en el temps.

El Ple també ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per donar continuïtat al Pla de reactivació econòmica i social que ja es va iniciar l’exercici 2020, i amb la finalitat de minimitzat els efectes econòmics derivats de la pandèmia. Vist que persisteix la situació excepcional, l’equip de govern considera obligada l’adopció de mesures extraordinàries que donin facilitats a particulars, comerços i empreses, com és el fraccionament de pagament sense meritació d’interessos de demora. Cal tenir en compte que l’Ajuntament ja va ampliar els terminis habituals de pagament de tributs en període voluntari per a l’exercici 2021.

Tanmateix, conscient que els establiments comercials i de restauració, han vist reduïda considerablement la seva activitat econòmica, el govern també creu oportú l’adopció de mesures fiscals que donin suport al sector local i per això ha portat al ple la derogació d’alguns epígrafs de l’Ordenança Reguladora de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic i la prestació d’altres serveis.

Altres punts aprovats pel Ple han estat les medalles per fidelitat en la categoria de bronze per 15 anys de serveis continuats a la Policia Local, els convenis entre l’Ajuntament de Cambrils i el Consell Comarcal del Baix Camp en relació al transport adaptat 2021 i el transport escolar, i una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) en l’àmbit de La Bòbila per ajusts de profunditats edificables.

En l’apartat de les mocions, l’equip de govern ha agraït al grup municipal del PSC la predisposició per treballar conjuntament en el projecte «Cambrils 2030» amb la presentació d’una moció per convertir Cambrils en una destinació turística intel·ligent sostenible, que està en la mateixa línia de treball i ratifica totes les intencions i accions que es van exposar el dia de la presentació de la iniciativa.

També s’ha aprovat la moció presentada pel PP per instar al Govern d’Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de Cambrils i la resta d’entitats locals i a augmentar el

percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als Ajuntaments. Concretament, se sol·licitarà un acord perquè les entitats locals puguin participar de manera directa dels fons europeus per a la reconstrucció en almenys un 14,6% (20.000 milions d’euros), que equival al percentatge de despesa pública que representen dins de la despesa pública de l’Estat, passant dels 1.483 milions anunciats a 20.000 milions.

A més, amb l’aprovació d’aquesta moció l’Ajuntament insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a implicar i pactar amb les Diputacions i entitats municipalistes catalanes el mecanisme de repartiment i gestió dels nous fons europeus extraordinaris i exigeix que es fixi en el primer trimestre de 2021 el repartiment entre les Entitats Locals dels Fons del Mecanisme de Reconstrucció, Recuperació i Resiliència.

Redacció