.

.

TOTS 21

Imatge dels ajuts a ens locals del territori (La xifra és l’import en euros).

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 2.013.010 euros en ajuts a ens locals i grans productors per a projectes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus des d’una perspectiva d’economia circular. En total, 115 ens locals i tres grans productors han estat els destinataris de les subvencions.

Pel que fa als ens locals, quatre pertanyen a l’Alt Pirineu i Aran, 27 a Barcelona, 11 al camp de Tarragona, 44 a la Catalunya central, 20 a Girona, set a Lleida i dos a les Terres de l’Ebre. Els grans productors que han rebut l’ajut, després d’haver-lo sol·licitat, han estat l’Associació Espigoladors, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Gremi Comarcal d’Hostaleria de la Vall d’Aran.

La majoria dels projectes estan adreçats a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, al diagnòstic de l’estat de la recollida i a la realització de plans d’actuació, i a l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva.

El retorn del cànons

El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2017, el cànon ha estat de 30 euros per tona destinada als dipòsits controlats i de 14,5 € per tona de residus destinats a la valorització energètica.

Gràcies a aquest impost ecològic, s’incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient –el foment de la separació– i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.

El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 136 dels quals ho fan mitjançant el sistema porta a porta.

La importància de la separació

L’orgànica, amb el 36% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 30% del total dels residus orgànics que produïm i un 10% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2016, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones – un 0,24% inferior al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Una gestió apropiada d’aquesta fracció contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.