.

Pla general d’operaris i una màquina retirant fang i canyes en un carrer del barri de la Salut, a Salou. Imatge del 10 d’octubre del 2018. Foto: ACN

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) autoritza a diferir el pagament de les quotes a les empreses i els treballadors per compte propi o autònoms afectats per les pluges i desbordaments de torrents que es van produir entre el 18 i el 21 d’octubre a Tarragona, Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Terol i les Illes Balears. Caldrà presentar una sol·licitud amb documentació acreditativa dels danys soferts o de la pèrdua d’activitat derivada abans de l’1 de desembre. Amb la resolució del TGSS, les empreses i autònoms podran diferir el termini reglamentari d’ingrés de les quotes de la Seguretat Social corresponents a sis mesos naturals consecutius.

L’ajornament començarà a computar en la liquidació del mes d’octubre passat, excepte en el cas dels treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, als quals els computarà en la liquidació corresponent al mes de novembre.

S’autoritza a les empreses i autònoms que ho sol·licitin a diferir el termini reglamentari d’ingrés de les quotes de la Seguretat Social per totes les contingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta amb aquelles.

Les sol·licituds s’han de presentar abans de l’1 de desembre. Caldrà acreditar els danys soferts amb documentació expedida pels ajuntaments, la subdelegació del govern espanyol, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o l’entitat estatal d’assegurances agràries (ENESA). Els titulars de les direccions provincials de la TGSS, resoldran cada petició. Si no s’utilitza el termini d’ingrés diferit, un cop autoritzat, no es tindrà dret a la devolució de les quotes ingressades.

Arran de l’acord del Consell de Ministres, del 2 de novembre, sobre les províncies afectades pels aiguats que van ser declarades “zones afectades greument per una emergència de protecció civil”, la resolució per l’ajornament de la TGSS es va publicar al BOE el 17 de novembre.

ACN