.

.

TOTS 21

Façana de l’ajuntament de Torredembarra.

Per tercer any consecutiu, Torredembarra atorgarà les subvencions esportives a partir de la creació d’unes bases que regulen tot el procediment en concurrència competitiva. D’aquesta manera, la concessió d’ajuts es regeix per criteris objectius. Avui, 25 de maig, s’han publicat les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives municipals per a l’any 2018. La dotació pressupostària és la mateixa que en l’edició anterior, d’un total de 100.000 €, variant només l’import destinat entre les partides previstes. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juny.

Aquests 100.000 € previstos es distribuiran en els següents àmbits:

  • Promoció de l’esport base: 32.000 €
  • Promoció de l’esport d’adults: 16.000 €
  • Suport a les despeses ordinàries que genera la competició: 30.000 € (4.000 € més que l’any 2017)
  • Àmbit/nivell competició: 12.000 €
  • Participació en activitats amb la Regidoria d’Esport i organització d’esdeveniments al municipi: 10.000 € (4.000 € menys que l’any 2017)

L’atorgament de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els criteris i barems establerts a les bases. En tot cas, l’aportació màxima no podrà superar el 50 % del pressupost de l’entitat.

Una comissió avaluadora serà l’encarregada d’examinar les sol·licituds de les subvencions. Estarà formada pel regidor d’Esport com a president i actuaran de vocals un regidor de l’oposició, la interventora, el secretari municipal i personal de la Regidoria d’Esport.