.

.

TOTS 21

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària es celebrarà el 14 de desembre de 2021 a les 19.30 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si, escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

L’Ordre del Dia:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2020/2021.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2021/2022.

3.- Nomenament, si s’escau, de nou Conseller.

4.- Facultar a l’Òrgan d’Administració perquè acordi en una o diverses vegades l’augment del capital social, fins 2.000.000 € a l’empara de l’article 297.1b) de la Llei de Societats de Capital.

5.- Precs i preguntes.

6.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l’Informe d’Auditoria.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d’assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.

Redacció