TOTS 21

1438025017227
El director general d’Agricultura i Ramaderia, Alfons Vilarrasa, informa l’empresa que no s‘autoritzarà el projecte per fer proves en laboratoris de l’IRTA atès que no es pot garantir el confinament de les mosques modificades genèticament

L’empresa Oxitec ha retirat la sol·licitud d’alliberament voluntari amb moques de l’olivera modificades genèticament a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va rebre, en data 29 d’abril de 2015, una sol·licitud per part de l’empresa Oxitec Ltd del Regne Unit per fer un alliberament voluntari amb mosques de l’olivera (Bactrocera oleae) modificades genèticament a Catalunya.

L’expedient presentat va iniciar la tramitació administrativa a través de la Comissió Catalana de Bioseguretat del DARP, òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per l’autorització o denegació d’activitats amb organismes modificats genèticament (OMG) a Catalunya, tal i com determina el Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels OMG.

El DARP es va reunir amb l’empresa el passat 30 de Juliol, per informar-la de les dificultats tècniques que s’observaven per garantir el confinament de l’alliberament de mosques modificades genèticament. Per això, en aplicació del principi de prevenció el Dept. no donarà el vist i plau a les proves que es plantejava fer en laboratoris de l’IRTA.

Davant el posicionament del Departament, (que ja es va posicionar també negativament el 2013) , en data 5 d’agost de 2015, l’empresa Oxitec Ltd ha fet arribar un escrit al Director General d’Agricultura i Ramaderia, informant-lo de la seva decisió de retirar formalment la seva sol·licitud.

Atesa la petició d’Oxitec Ltd. i tal com especifica la normativa vigent en matèria d’OMG, la Comissió Catalana de Bioseguretat dóna per retirada la notificació i procedeix a arxivar l’expedient.