.

La portaveu de la CUP, Laia Estrada.

La CUP de Tarragona ha tingut accés a un informe de la cap de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Festes de l’Ajuntament de Tarragona que, segons afirma en un comunicat, “destapa la greu situació pressupostària que viu aquest departament, la qual no podrà resoldre’s solament amb la modificació de crèdit que proposa el govern per al proper plenari”. El document, afirmen els anticapitalistes, posa en evidència “la manca de pressupost per al 2018 i el forat econòmic que ha generat aquest”.

L’informe de la cap de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Festes revela que “el principal problema detectat és la insuficiència pressupostària inicial respecte l’activitat que s’exigeix de fer”.

La gravetat rau en el fet que el pressupost aprovat pel govern per al 2018 no cobreix el cost de la majoria d’activitats que es realitzen de forma anual des d’aquesta àrea, com ara el Festival Dixieland, el Tarraco Viva o la programació dels teatres, entre els més destacats.

Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers mesos fins al punt que, actualment, l’Àrea no compta amb els recursos econòmics suficients per fer front a les despeses generades i que, fins i tot, s’estan comprometent despeses per a les quals no es compta amb una partida pressupostària a tal efecte.

L’informe qualifica aquesta situació de “desfasse pressupostari gravíssim” i alerta que “s’ha advertit reiteradament al personal tècnic (i s’ha informat degudament a la Conselleria delegada) que no s’assumís cap obligació que no disposés de la corresponent consignació pressupostària i formalització administrativa malgrat disposar de previsions d’ingressos, en tant que fer-ho suposa una anomalia greu en la contractació menor. Així mateix s’ha proposat la suspensió de l’activitat”.

Davant d’aquesta greu situació, que s’agreuja amb la manca de recursos humans al departament, la resposta del govern és una proposta de modificació de crèdit, consistent en 55.000€ provinents d’interessos a bancs i caixes que no s’han arribat a pagar, per a pagar part de les despeses de l’SCAN.

Però aquesta quantitat no arriba a suplir les aportacions de l’empresa mixta EMATSA que tot i estar signades per conveni no s’han arribat a transferir, o d’aportacions d’altres administracions públiques, fent que hi hagi una necessitat d’ingressos d’aproximadament 348.000€ per poder cobrir el conjunt de l’activitat realitzada des d’aquesta àrea en el present exercici.

Per tots aquests motius, des de la CUP s’insta el govern municipal a elaborar uns pressupostos que s’adeqüin a les necessitats reals dels diferents departaments de l’Ajuntament, tant pel que fa a la vesant de despeses com de recursos humans, així com que no es comprometin noves despeses sense estar cobertes pressupostàriament i, finalment, a proposar urgentment una modificació de crèdit que no posi en perill l’equilibri pressupostari del departament.