.

.

TOTS 21

Els participants només tenien 24 hores per analitzar una informació tècnica complexa
referent al cabal ecològic del riu Siurana.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha suspès la seva participació a la 5ª sessió de la Taula del Siurana, després dels reiterats incompliments en els terminis de lliurament de la documentació de treball de la Taula. La Comunitat ha presentat un escrit al conseller Damià Calvet del Departament de Territori i Sostenibilitat, de qui depèn l’entitat que lidera la Taula, l’Agència Catalana de l’Aigua, on ha comunicat que suspenia la seva participació mentre no es facilités la documentació de treball amb l’antelació suficient que permeti una anàlisi suficient del contingut, per tal de poder participar en un debat documentat i aportar el punt de vista de les parts per arribar a possibles solucions acceptables.

Des de la primera reunió, i així consta en les actes, tant la Comunitat de Regants com altres entitats i
organitzacions participants a la Taula han reclamat a l’Agència Catalana de l’Aigua que faciliti la informació,
atesa la seva complexitat tècnica que requereix d’una anàlisi previ a les reunions de la Taula.

En aquesta 5ª sessió, des del Departament de Territori, s’ha pretès agrupar les dues sessions que s’havien de celebrar el dia 30 d’octubre i l’11 de desembre per tractar les necessitats d’aigua del Baix Camp i els
requeriments de cabal ecològic del riu Siurana respectivament. Per a la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes, aquests són aspectes crítics que requereixen un tractament individualitzat, documentat, seriós i
responsable, i considera que havien de ser objecte de sessions individualitzades, en lloc de ser agrupats. El
president de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Joan Llaberia, “no es tracta d’acabar ràpid
amb la Taula, sinó d’acabar bé, amb acords que siguin acceptables per les parts. Aquest no és el camí que s’està seguint fins ara, al contrari. El calendari pot ser important, però ho és molt més arribar a una solució”.

La Comunitat va rebre dilluns, 9 de desembre, un dels blocs d’informació dels temes de la Taula d’avui ,11 de
desembre. Una informació poc completa sobre les necessitats d’aigua del Baix Camp, sobre les quals, a més,
no ha estat ni consultada. Davant d’aquest fet, es va demanar al Departament de Territori l’ajornament de la
Taula advertint que, a més, no s’havia rebut cap documentació referent al cabal ecològic del riu Siurana. La
resposta ha estat, no sols, no acceptar l’ajornament, sinó enviar una complexa informació tècnica sobre el
cabal de manteniment del riu Siurana, amb menys de 24 hores de temps d’antelació a la reunió de la Taula.

Per a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, no es pot justificar el retard en l’enviament de la
informació en unes sessions que s’han ajornat per raons alienes a la pròpia Taula, i considera que la
documentació ja hauria d’haver estat preparada i remesa als participants amb temps suficient. Per això, la
Comunitat considera que hi ha un excés d’improvisació en la gestió d’aquest conflicte per part de l’administració catalana, i que menysté la rellevància que té per a totes les parts. La Comunitat considera que aquest assumpte és molt important per al futur del sector agrari al Baix Camp i que ha de ser tractat amb la màxima diligència.

Per al president de la Comunitat “aquesta reiterada forma de procedir del Departament de Territori mostra un
absolut menyspreu a l’adequat funcionament de la Taula del Siurana i a tots els que hi participen, molt
especialment del que representen els interessos del Baix Camp, i en particular afecta la preservació de les
garanties de la nostra entitat, dels seus membres i dels drets concessionals que la motiven”.

El president de la Comunitat del Pantà de Riudecanyes, Joan Llaberia, manifesta “la total disponibilitat de la
Comunitat a seure de nou a la Taula, sempre que es respectin les garanties necessàries per arribar als seus
objectius: informar, exposar posicions, debatre i presentar propostes per part dels participants. Fins ara, no ha
estat així”. D’altra banda el president de la Comunitat recorda que “perquè les propostes que surtin de la Taula
siguin efectives necessiten del suport de la Comunitat i els seus membres, actuals titulars de la concessió. La
forma de procedir fins ara de l’administració catalana no ajuda a fer que així sigui”.