.

.

TOTS 21

Imatge del ple. Foto: Ajuntament

En el Ple ordinari del passat dijous 7 d’octubre, celebrat de forma telemàtica, es van aprovar provisionalment, per unanimitat, diverses modificacions de les ordenances fiscals entre les que destaca la rebaixa del coeficient de l’Impost de Béns Immobles dels béns de naturalesa urbana del 0,845 al 0,650, que representarà una reducció del 23% en la quota íntegra del l’Impost i que afectarà a un total de 3.680 rebuts que representen 95,63 % del padró fiscal. En aquesta mateixa ordenança es va establir la bonificació del 50% de la quota de l’impost durant cinc anys pels immobles destinats a l’ús d’habitatge, en els quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Pel que fa a l’aprovació provisional de la resta de modificacions de les ordenances fiscals, es van passar pel Ple quatre punts més, destacant la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per establir bonificacions del 90% per l’execució d’instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i del 95 % per aquelles en que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

També es va aprovar provisionalment la proposta d’avanç de planejament de la modificació puntual número 5 del POUM, per modificar l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al sud del Camp d’esports municipal i la proposta de modificació puntual número 7 del POUM, per la qualificació de la finca situada a la Plaça Mestre Gols núm. 2 de la Canonja, ara de titularitat municipal, com a sistema d’equipaments comunitaris.

També es va passar pel ple l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general de subvencions per adequar-la a la normativa estatal vigent i per simplificar els processos de les convocatòries.

Redacció