.

.

TOTS 21

L’EMT ha informat que segueix treballant, intensament, per minimitzar l’impacte de la conjuntura de baixes actuals, fent una redistribució de les freqüències amb els recursos humans disponibles. Així, a partir del dissabte 12 de març, els serveis de dissabtes, diumenges i festius adaptaran els seus horaris a les freqüències del diumenge.

Funcionaran els horaris adaptats a les freqüències del diumenge en totes les línies amb les excepcions que tot seguit es detallen:

L-13 i L-55: Servei exclusivament a la demanda a totes les parades. Si vols que el bus et reculli a una parada, cal trucar al número detelèfon671.008.219amb suficient antelació. El compliment de l’horari previst queda supeditat al temps de resposta del servei.
L-21iL-23:Senseserveitotelcapdesetmana.

L-22 (Sentit Nàutic) : Funcionaran els horaris de diumenge, amb lapossibilitat d’arribar a l’estació de trens de RENFE si hi ha usuaris queho sol·licitin. Si vols que el bus t’apropi a l’estació de trens de RENFEcaldrà que un cop arribat al final de línia (parada El Serrallo) caldemanarpersonalmentalconductorallargarelrecorregutfinsal’estacióde trens.

L-71,L-72iL-73(ServeisNocturns):Funcionaambnormalitat.

Més informació actualitzada de totes les incidències al Web de l’EMT