.

.

TOTS 21

Imatge de la Catedral de Tarragona. Foto: Cedida

Amb la finalitat de fomentar l’escriptura creativa i el coneixement de la Catedral de Tarragona, els Amics de la Catedral de Tarragona, han fet pública aquest dilluns  la convocatòria del I Premi ‘Relats a la Catedral de Tarragona’. Tal com assegura l’entitat, el propòsit és triple. “Volem aconseguir que el nostre jovent conegui, respecti i estimi la nostra Catedral; que es familiaritzi amb la Seu i desenvolupi la seva capacitat i coneixement de la mateixa i promoure l’ús literari del català i/o castellà”.

El premi va dirigit als alumnes dels centres, públics o privats, d’educació primària, instituts i centres de Formació Professional del Camp de Tarragona.

Bases característiques

Narracions breus sobre tema catedralici, preferentment de la catedral de Tarragona.

Els treballs han de ser inèdits, escrits en català o castellà, i només s’admetrà un treball per persona.

Concursants

Adreçat a alumnes d’EP, d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional, amb un màxim d’edat de 18 anys.

Extensió

L’extensió dels escrits serà de 3 a 5 pàgines, DIN A4, a un espai i mig, i amb font Arial 12.

S’haurà d’incorporar, optativament, una imatge (foto, gravat, dibuix…) que il·lustri el text. Si s’adjunta una imatge, no es tindrà en compte a l’hora de considerar l’extensió del treball. Per concretar-ho en caràcters, l’extensió mínima del treball ha de ser 6.096 caràcters, amb espais.

Difusió

Els Amics de la Catedral de Tarragona farà la difusió de les bases d’aquest de premi en els centres i àmbit anteriorment esmentats.

Presentació

L’obra serà tramesa a l’adreça de missatgeria electrònica acatedra@tinet.cat, d’acord amb el següent procediment:

Un primer missatge electrònic en el qual:

1) A l’apartat “assumpte” constarà “PREMI Relats a la Catedral”.

2) En el cos del missatge constarà el títol de l’obra, i cap més dada.

3) S’adjuntarà l’obra en format PDF i WORD, que s’anomenaran com el títol de l’obra.

4) El contingut del PDF i WORD serà NOMÉS el títol i el text de la narració. No hi ha de constar cap dada personal: ni nom, ni pseudònim, ni curs…

Un segon missatge electrònic en el qual:

1) A l’assumpte constarà “PREMIRELATS a la Catedral- DADES”

2) En el cos del text constarà el títol de l’obra, i cap més dada.

3) S’adjuntarà un document en PDF, on constarà:

a. Títol de l’obra.

b. Dades de l’autor/a: nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.

c. Centre educatiu al qual pertany, i dades del centre: adreça postal, telèfon i correu electrònic.

d. Professor-Tutor del curs: nom i correu electrònic. Es confirmarà la recepció. Per qualsevol dubte contacteu amb: acatedra@tinet.cat

Termini d’admissió

La data límit de lliurament serà dijous, 31 de març de 2021, a les 24 h. Passat aquest termini no s’acceptarà cap més obra.

Jurat

El jurat estarà integrat per: • 5 representants dels Amics de la catedral. La decisió serà inapel·lable, i els premis es podran declarar deserts si es considera que els treballs no s’ajusten al tema que es demana.

Veredicte

El veredicte es farà públic el 30 d’abril de 2021.

Premis

S’atorgaran 3 premis en funció de la qualitat dels treballs, que seran:

Un primer premi (alumne/a d’ESO) : Tauleta.

Un primer premi (alumne/a de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Formació Professional): Tauleta.

Un primer premi: (alumne/a Educació Primària): Tauleta.

La classe dels guanyadors/es serà obsequiada amb una visita a la Catedral, així com una pujada al campanar.

Edició de les obres

Els Amics de la Catedral de Tarragona es reserva la propietat dels textos, així com els drets de publicació. A més de les tres obres premiades, el jurat seleccionarà fins a un màxim de 15 obres amb les quals confeccionarà un llibre digital, i hi incorporarà les imatges que es consideren adients.

Condicions generals

1) Els treballs han de ser inèdits, i els autors/es n’han de garantir l’originalitat.

2) El jurat ha de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.

3) Els Amics de la Catedral de Tarragona garanteix la privacitat dels originals i les dades dels participants, exceptuant els treballs guanyadors i els treballs seleccionats per a ser publicats.

4) La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, i dels drets i obligacions que impliquen.

Redacció